Baruchowo dnia: 2020-12-10

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.27.2020.KG/2                                                                                                           

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776 – znak sprawy IBR.271.27.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

1. Zgodnie z SIWZ i opisem projektu technicznego do wykonania jest 630 m2 zjazdów, natomiast zgodnie z przedmiarem i zestawieniem zjazdów jest ich 575,5 m2. Proszę o wskazanie właściwej powierzchni zjazdów.

2. Czy w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe? Jeżeli tak proszę o uwzględnienie elementów stałej organizacji ruchu w przedmiarze.

3. Proszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Prośbę warunkujemy opublikowaną Tarczą antykryzysową 4.0 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której zawarto w Art. 15 vb. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż prawidłowa powierzchnia zjazdów przedstawiona została w zestawieniu zjazdów i wynosi 575,5 m2.

Ad. 2. Tak, w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe. Wykonawca sam zobowiązany jest uwzględnić elementy oznakowania w przedmiarze, na podstawie projektu stałej organizacji ruchu.

Ad. 3. Zamawiający zmienia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.