UWAGA: Zmianie uległ termin przetargu
 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 235/26 obręb Baruchowo

Na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 37 ust 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 2020 poz. 65.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz 1490). 

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo, dla której założona jest księga wieczysta WL1W/00030335/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Włocławku.

2.    Powierzchnia nieruchomości:

Działka nr ewid. 235/26 -  pow.  6 027 m2.

3.    Obciążenia: brak

4.    Zobowiązania: brak

5.    Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieutwardzona położona w miejscowości Baruchowo, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RVI – grunty orne oraz Bi – inne tereny zabudowane. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami o frakcji mieszkalnej, obiektami targowiska gminnego a także obiektami o frakcji usługowo-handlowej tworzące centralną strefę Baruchowo. W odległości ok. 300 m od działki położna jest siedziba Gminy Baruchowo.

Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 265 o nawierzchni asfaltowej.

6.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Baruchowo z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił moc i do dnia dzisiejszego dla ww. działki nie został uchwalony MPZP, nie została również podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego w/w działkę. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baruchowo przyjęte Uchwałą nr XXI/106/2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18.06.2012r. dla terenu na którym położona jest działka nr 235/26 przewiduję funkcję terenów zabudowy usługowej (U) oraz w niewielkiej części funkcję terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej (MU).

7.    Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego gminy Baruchowo, ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Baruchowo przeznaczonej do sprzedaży. 

8.    Cena wywoławcza: 842 000,00 zł.

9.    Minimalne postąpienie: 9 000,00 zł

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie (w przypadku braku zwolnienia z tego obowiązku).

2. Przedłożenie komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku

3. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

11. Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 22.01.2021r. w pieniądzu w wysokości: 84 200, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Baruchowo  w Banku Spółdzielczym w Kowalu, nr rachunku: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z opisem: „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Baruchowo najpóźniej do  22 stycznia 2021r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

12. Zwolnienie z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

13. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021r. w Urzędzie Gminy w Baruchowo,  87-821 Baruchowo 54 w  sali konferencyjnej  o godz. 1000.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Baruchowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. 5, tel. 542 845-611 wew. 28, oraz na stronie internetowej www.bip.baruchowo.pl w zakładce Nieruchomości i lokale, na w/w stronie można pobrać formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty.

 

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Termin upłynął 22.05.2020 r.

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń (Urzędu Gminy, sołectwa Baruchowo, Targowiska) oraz na stronie internetowej www.bip.baruchowo.pl dnia 18.11.2020r.