Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2020-07-30

Znak sprawy: IBR.271.13.2020.MH                                                                                          

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice

 

        OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV DN 90 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 276 położonej w miejscowości Świątkowice w gminie Baruchowo, powiat włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie..

Odcinek sieci wodociągowej o długości 220 m z rur PCV-U DN 90 PN 10 SDR 26 * SDR 21, zakończony hydrantem nadziemnym DN 80

z zasuwą żeliwną włączony do wodociągu za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 100/80 do gminnej sieci wodociągowej PCV-U DN 110.

1. Zakres prac niezbędnych do wykonania:

1)    Wykonanie wykopów liniowych w gr. kat. III o gł. 180 cm,

2)    Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod rurociąg,

3)    Wykonanie włączenia się w istniejącą siec wodociągową DN 110 PN 10 za pomocą trójnika żeliwnego 100/80 z zasuwą klinową żeliwną DN 80, ,

4)    Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur kielichowych PCV-U DN 90 PN 10 o dł. 220 m,

5)    Montaż hydrantu nadziemnego żeliwnego DN 80 z zasuwą klinową żeliwną DN 80,

6)    Wykonanie próby szczelności wykonanego odcinka sieci wodociągowej,

7)    Wykonanie płukania wykonanego odcinka sieci i chlorowania,

8)    Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowalnym oraz przedmiarze.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

CPV: 45231300-8, 45232100-3

 

        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór oferty na roboty budowlane

Wzór oferty na roboty budowlane

2

Wzór umowy na roboty budowlane

Wzór umowy na roboty budowlane

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

        PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 5 do dnia 2020-08-14 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice. Znak sprawy: IBR.271.13.2020.MH”

 

       TERMIN WYKONANIA:

1.6   Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2020-10-15,

 

        KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta, tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl                                                                                    

 

I.         Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

II.       Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Wzór oferty na roboty budowlane

3

Wzór umowy na roboty budowlane