OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej

(  zamieszczone w BZP w dniu 09.09.2020r. nr ogłoszenia: 583142-N-2020 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

 

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Ich zakres wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje między innymi:

a) wymiana pokrycia dachu oraz uzupełnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu;

b) wykonanie obróbki blacharskiej, montaż orynnowania oraz instalacji odgromowej;

c) ocieplenie fundamentów i ścian w gruncie do głębokości 1,0 m ppt.

d) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym EPS 040 gr. 15 cm (wraz z ociepleniem ośćieży okien i drzwi),

e) montaż nowych drzwi wejściowych oraz garażowych zgodnie z zestawieniem stolarki,

f) wykonanie tynku strukturalnego;

g) wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz opaski w koło budynku z kostki betonowej;

h) wewnątrz budynku należy wykonać m.in. instalację elektryczną, wod- kan, C.O. wentylacji; wymianę stolarki drzwiowej wraz z montażem ościeżnic; wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem; wykonanie białego montażu w pomieszczeniu kuchennym oraz łazienkach wraz z armaturą i uchwytami; wykonanie płytek oraz sufitów podwieszanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany Termomodernizacji budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej z opisem technicznym, projektem branży sanitarnej i elektrycznej, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z zapisami i warunkami określonymi w audytach energetycznych i dokumentacji budowlanej, a zastosowane materiały i rozwiązana technologiczne muszą zapewniać uzyskanie wskazanych w audytach współczynników przenikalności cieplnej, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię zgodnie z wyliczeniami wskazanymi w audytach.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

5. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robót z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.

6.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.

6.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

10. Wyłoniony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót oraz kosztorys ofertowy sporządzonym metodą szczegółową.

11. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy z branży która jest w danej chwili realizowana na budowie.

12. Zamawiający informuje, iż zdjęty z dachu materiał niebezpieczny w postaci eternitu, ma jedynie  zostać przez Wykonawcę złożony na paletach w taki sposób, aby wybrana przez Zamawiającego firma do utylizacji mogła ten materiał zabezpieczyć i dokonać jego utylizacji.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.