OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

(  zamieszczone w BZP w dniu 2020-08-28 r., nr ogłoszenia: 579311-N-2020 )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Przedmiotem postępowania jest budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

1. Zakres prac obejmuje m.in.:

1.1 Zakup i montaż oczyszczalni ścieków wykonanej z GRP (z ang. Glass Reinforced Plastic), czyli tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym posiadającą czterokomorową konstrukcję, w której skład wchodzą:

- Osadnik wstępny,                                                           

- Strefa mieszania ścieków po wstępnym oczyszczaniu ze ściekami po tlenowej obróbce na złożu zraszanym,

- Strefa nitryfikacji ze złoże zraszanym,                                                                                

- Osadnik wtórny.

1.2 Budowę zbiornika pompowni ścieków surowych/oczyszczonych - monolityczne, o ściance zdolnej wytrzymać nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),

1.3 Zakup i montaż pompy ścieku surowego - w obudowie stalowej, z rozdrabniaczem i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=10mH2O.

1.4 Zakup i montaż pompy ścieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, do brudnej wody i wolnym przelotem fi=15 mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=2 m3/h i Hp=10mH2O.

1.5 Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych, lub z polietylenu. Górna warstwa filtracyjna powinna być wykonana o miąższości co najmniej 0,5 m z tłuczni o granulacji 16-32 mm, natomiast dolna - tzw. właściwa warstwa filtracyjna z grubego żwiru.

1.6 Wykonanie instalacji elektrycznych z przewodów elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej -ziemny.

2. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:

2.1 Budowy 37 oczyszczalni ścieków pracujących w technologii biologicznego złoża zraszanego z podziałem na:

·         Ciąg technologiczny 15 oczyszczalni ścieków składający się z następujących urządzeń:

- przyłącza kanalizacji PVC DN 160,

- oczyszczalni ścieków w technologii złoża zraszanego,

- przepompowni ścieków oczyszczonych,

- studzienek kanalizacyjnych,

- drenażu rozsączającego w kopcu filtracyjnym.

·         Ciąg technologiczny 3 oczyszczalni ścieków składający się z następujących urządzeń:

- przyłącza kanalizacji PVC DN 160,

- przepompowni ścieków surowych,

- studzienek kanalizacyjnych,

- oczyszczalni ścieków w technologii złoża zraszanego,

- drenażu rozsączającego.

·         Ciąg technologiczny 18 oczyszczalni ścieków składający się z następujących urządzeń:

- przyłącza kanalizacji PVC DN 160,

- oczyszczalni ścieków w technologii złoża zraszanego,

- studzienek kanalizacyjnych,

- drenażu rozsączającego.

  • Ciąg technologiczny 1 oczyszczalni ścieków składający się z następujących urządzeń:

- przyłącza kanalizacji PVC DN 160,

- oczyszczalni ścieków w technologii złoża zraszanego,

- studni chłonnej.

2.2 Zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji;

2.3 Przeszkolenia beneficjentów końcowych w zakresie obsługi oczyszczalni i poszczególnych urządzeń;

2.4 Oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

2.5 Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

2.6 Sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają: projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje drenażu rozsączającego oraz przedmiary robót.

4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.

4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.2  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.

4.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.