OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

87-821 Baruchowo

Baruchowo 54

Cena oferty - 689 413.65 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

(1)

  60,00

  0,00

  20,00

  80,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2020-10-14