OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek- granica województwa od km 0+000 do km 0+947

(  zamieszczone w BZP w dniu 24.04.2020r., nr ogłoszenia: 534396-N-2020 )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym imerytorycznym:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek- granica województwa od km 0+000 do km 0+947

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek od km 0+000 do km 0+947.

1.1.Projekt obejmuję przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek.

Początek pierwszego odcinka przebudowywanej drogi znajduję się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1918C w km 0+000, a zakończenie odcinka znajduje się w km 0+477 i stanowi jednocześnie granicę gminy/granicę Województwa. Początek drugiego odcinka przebudowywanej drogi również znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2918C w km 0+000, a kończy w km 0+470.

Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skuteczne blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów. Również wzdłuż drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstanie zastoisk wodnych bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię.

Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 0+947 km polegać będzie na poszerzeniu jezdni do szer. 5,0 m oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości również 4 cm. Pobocza gruntowe zostaną oczyszczone, wyprofilowane i wzmocnione kruszywem na szerokości 75 cm. Zjazdy zostaną wykonane z zgodnie z wykazem zjazdów znajdującym się w projekcie.

Zakres prac obejmuje:

a) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm;

b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;

c) Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 20cm i szerokości 75 cm;

d) Oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzona stałą organizacją ruchu.

Charakterystyka projektowanej drogi:

a) Kategoria drogi: gminna,

b) Klasa drogi: lokalna (L);

c) Kategoria ruchu: KR1

d) Prędkość projektowa: 40km/h;

e) Długość- 947 mb;

f) Szerokość nawierzchni drogi: 5,0m;

g) Szerokość poboczy - 0,75m;

h) Rodzaj jezdni; mieszanka mineralno-bitumiczna;

i) Powierzchnia jezdni - 4735m2

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym, jednak ostateczną decyzję w zakresie zastosowanych rozwiązań podejmuje Zamawiający.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.