Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 Baruchowo dnia: 2020-03-12

Pismo: IBR.271.07.2020.MH/4                                                  

 

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Z uwagi na docierające informację od poddostawców o przedłużeniach w realizacji dostaw, a co za tym idzie na dzień dzisiejszy jest brak możliwości zagwarantowania przez Wykonawcę terminu realizacji określonego w SIWZ, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji?

Ponadto z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wzrostu zachorowań, wnosimy o wprowadzenie do treści umowy ( załącznika do SIWZ) zapisu o następującej treści:

"Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań lub dotrzymanie jakiegokolwiek terminu, jeżeli jest to pośrednio lub bezpośrednio związane ze zdarzeniem o charakterze pandemii, epidemii, ognisk epidemicznych lub ognisk występowania choroby zakaźnej, które miało wpływ na wykonanie niniejszej umowy, włączając w to także każde ogniwo łańcucha, konieczne do jej wykonania lub należytego wykonania".

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.06.2020 r. Wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę na tym etapie postępowania jest już niemożliwe.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający