Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

(  zamieszczone w BZP w dniu 04.02.2020r., nr ogłoszenia:509239-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest:

1.

Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw oraz strefy seniora z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w zakres który wchodzą:

  1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

 1.1 Niwelacja terenu;

1.2 Wykonanie prac związanych z przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu montażu urządzeń:

1) Wykonanie w strefie placu zabaw nawierzchni piaskowej o grubości min. 40 cm (po wykonaniu koryta o takiej głębokości w gruncie) zapewniając bezpieczeństwo przy upadku z urządzeń. Dno wykopu powstałego w wyniku korytowania należy wyłożyć geowłókniną która oddzieli piasek od gruntu. Nawierzchnia piaskowa powinna spełniać normę PN-EN 1177 która określa wymagania odnośnie nawierzchni sypkich (piasek o ziarnach od 0,2 do 2 mm) stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. Nawierzchnia piaskowa powinna zostać wykonana na całej powierzchni placu zabaw (do podmurówki prefabrykowanej betonowej ogrodzenia). Piasek powinien posiadać aktualny atest PZH.

2) Wykonanie w strefie seniora na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o grubości 6 cm kolor szary. Strefę należy oddzielić od pozostałego terenu opaską z obrzeża betonowego 6x20 cm.

3) Wykonanie podjazdu do zestawu zabawowego integracyjnego umożliwiającego swobodny dojazd na wózkach inwalidzkich.

4) Wykonanie wokół placu rekreacyjnego ogrodzenia panelowego na podmurówce prefabrykowanej betonowej o długości ok 114 m. Podmurówki powinny być łączone ze sobą przy pomocy łączników prostych oraz narożnych. Panele z drutu o gr. min. 4mm, powlekane materiałem PCV w kolorze zielonym (RAL6005). Wysokość ogrodzenia min. 140 cm. Górna krawędź panela powinna być zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom. Słupki ogrodzeniowe wykonać z profili stalowych zamkniętych min. 40x60 mm. Słupki ogrodzeniowe osadzić w fundamencie o przekroju 30x30 cm. Dopuszcza się zastosowanie fundamentów prefabrykowanych. Na placu zabaw powinna zostać zamontowana 1 furtka o szerokości co najmniej 1 metr, aby umożliwić swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich.

Ogólne parametry techniczne:

a) Powierzchnia nawierzchni placu zabaw z piasku- ok. 659,0 m2,

b) Powierzchnia nawierzchni placu seniora z kostki brukowej bezfazowej 6cm - ok. 147,0 m2,

c) Długość obrzeży  do wykonania - ok. 56 mb.

d) Długość ogrodzenia panelowego z podmurówką - ok. 114 mb

2. Dostawa i montaż urządzeń i elementów kompleksu w skład którego wchodzą następujące elementy:

2.1 Plac Zabaw w skład którego wchodzić będą następujące urządzenia:

a) Zestaw zabawowy integracyjny;

b) Zestaw zabawowy;

c) Piramida;

d) Huśtawka bocianie gniazdo;

e) Huśtawka podwójna wahadłowa;

f) Bujak na sprężynie;

g) Ważka czteroosobowa;

2.2.  Strefa seniora w skład której wchodzić będą następujące elementy:

a) Chwytak piłek;

b) Stolik do gry w Szachy,

c) Stolik do gry w Chińczyka;

d) Ławka z funkcją pedałowania montowana na stałe do podłoża - w ilości 2 sztuki;

e) Ławka z młynkiem montowana na stałe do podłoża - w ilości 2 sztuki;

f) Kosz na śmieci;

g) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze oraz specyfikacji elementów wyposażenia.

7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (395.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz robót budowlanych (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz robót budowlanych (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (250.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.docx (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór umowy na roboty budowlane (148.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Specyfikacja elementów wyposażenia - Arkusz zestawienia kosztów (506kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar-Wielofunkcyjny Plac (220.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania placu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Marta Hajn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Hajn
Data wprowadzenia:2020-02-04 14:39:58
Opublikował:Marta Hajn
Data publikacji:2020-02-04 15:20:39
Ostatnia zmiana:2020-03-11 10:30:46
Ilość wyświetleń:474

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij