OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880

(  zamieszczone w BZP w dniu 16.01.2020r., nr ogłoszenia: 503328-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880.

1.1. Początek przebudowywanego odcinka drogi rozpoczyna się w km 0+545, a kończy w km 0+880 na krawędzi jezdni z drogą wojewódzką nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin. Trasa drogi przebiega przez obszary pól uprawnych. Istniejąca droga posiada nawierzchnię szutrowa posiadającą liczne zadolenia oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych. Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 0,335 km polegać będzie na poszerzeniu jezdni do szer. 5,5 m na której wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm.  Pobocza gruntowe zostaną oczyszczone, wyprofilowane i wzmocnione kruszywem na szerokości 75 cm.

Od km 0+840 po lewej stronie zaprojektowano peron dla autobusów o szerokości 2,0 m i długości 20 m utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej.

1.2. Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni;

b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25 cm;

c) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm;

d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm;

e) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm i głębokości 20 cm.

f) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

g) wykonanie peronu dla autobusów z kostki brukowej.

1.3.Charakterystyka projektowanej drogi:

a) Kategoria drogi: gminna,

b) Klasa drogi: Lokalna (L),

c) Kategoria ruchu: KR1,

d) Prędkość projektowa: 40 km/h,

e) Długość: 335 mb,

f)  Szerokość jezdni: 5,50 m,

g) Szerokość poboczy - 0,75 m

h) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,

i) Powierzchnia jezdni -1934,0 m2

j) Powierzchnia peronu - 40,0 m2.

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym, jednak ostateczną decyzję w zakresie zastosowanych rozwiązań podejmuje Zamawiający.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.