Lp CPV Nazwa CPV Wartość netto w PLN Wartość netto w euro Rodzaj tryb zamówienia publicznego Plan. data realizacji Opis

1

2

3

4

 

5

 

6

7

1 44111200-3 Cement 27 500,00 6 441,34 Dostawy przetarg nieograniczony 1 kw 2020 Zakup cementu związanego z realizacją zadaniań wykonywanych na terenie Gminy Baruchowo
2 44114200-4 Produkty betonowe 135 000,00 31 621,11 Dostawy przetarg nieograniczony 1 kw 2020 Zakup kostki związanej z realizacją zadaniań wykonywanych na terenie Gminy Baruchowo
3 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 645 760,00 151 256,65 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 kw 2020 Roboty budowlane związane z budową dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo
4 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 338 275,00 79 234,30 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 kw 2020 Roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych o nwierzchni asfaltowej 
5 44113600-1 Bitum i asfalt 27 000,00 6 324,22 Dostawy przetarg nieograniczony 2 kw. 2020 Zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg gminnych
6 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 400 000,00 93 692,17 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 kw. 2020 Roborty budowlane związane z budową placów rekreacyjnych
7 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 35 000,00 8 198,07 Usługa przetarg nieograniczony 2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach związanych z przebudową dróg, przebudową obiektów uzyteczności publicznej
1 608 535,00 376 767,85