OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

(zamieszczone w BZP w dniu 10.01.2020 r., nr ogłoszenia: 501968-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw oraz strefy seniora z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w zakres który wchodzą:

1)  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

2) Wykonanie prac związanych z przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu montażu urządzeń:

a) niwelacja terenu;

b) przygotowanie terenu pod montaż urządzeń i elementów;

3) Wykonanie w strefie placu zabaw nawierzchni z płyt warstwowych z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą o wymiarach 50x50 cm i grubości 3 cm montowanych za pomocą kołków. W skład przygotowania podłoża wchodzi: Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, ułożenie warstwy stabilizacyjnej z piasku o grubości 10 cm, oraz  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5) o grubości 15 cm, oraz montaż nawierzchni. Nawierzchnia z płyt powinna spełniać normę PN-EN 1177, chroniąc dzieci przed upadkami i zapewniając im bezpieczną strefę zabaw. Preferowany kolor nawierzchni z płyt to czerwony, ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji. 

4) Wykonanie w strefie seniora na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o grubości 6 cm kolor szary. Strefę należy oddzielić od pozostałego terenu opaską z obrzeża betonowego 6x20 cm.

c) Wykonanie wokół placu rekreacyjnego ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej o długości ok 114 m. Panele z drutu o gr. min. 4mm, powlekane materiałem PCV w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia min. 120 cm. Górna krawędź panela powinna być zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom.

5) Słupki ogrodzeniowe wykonać z profili stalowych zamkniętych min. 40x60 mm. Słupki ogrodzeniowe osadzić w fundamencie o przekroju 30x30 cm. Dopuszcza się zastosowanie fundamentów prefabrykowanych. Na placu zabaw powinna zostać zamontowana 1 furtka o szerokości co najmniej 1 metr, aby umożliwić swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich.

6) Ogólne parametry techniczne:

a) Powierzchnia nawierzchni placu zabaw - ok. 659,0 m2,

b) Powierzchnia nawierzchni placu seniora z kostki brukowej bezfazowej 6cm - ok. 147,0 m2,

c) Długość obrzeży  do wykonania - ok. 56 mb.

d) Długość ogrodzenia panelowego z podmurówką - ok. 114 mb

7) Dostawa i montaż urządzeń i elementów kompleksu w skład którego wchodzą następujące elementy:

7.1) Plac Zabaw w skład którego wchodzić będą następujące urządzenia:

a) Zestaw zabawowy integracyjny;

b) Zestaw zabawowy;

c) Piramida;

d) Huśtawka bocianie gniazdo;

e) Huśtawka podwójna wahadłowa;

f) Bujak na sprężynie;

g) Ważka czteroosobowa;

7.2) Strefa seniora w skład której wchodzić będą następujące elementy:

a) Chwytak piłek;

b) Stolik do gry w Szachy,

c) Stolik do gry w Chińczyka;

d) Ławka z funkcją pedałowania montowana na stałe do podłoża - w ilości 2 sztuki;

e) Ławka z młynkiem montowana na stałe do podłoża - w ilości 2 sztuki;

f)  Kosz na śmieci;

g) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze oraz specyfikacji elementów wyposażenia.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.