Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO
O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Gmina Baruchowo

87 – 821 Baruchowo

Baruchowo 54

NIP: 8883115650

REGON: 910866790

tel: 0-54 2745547

fax: 0-54 2845848

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 17 stycznia 2020r. o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 na ternie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo w obecności pracownika urzędu gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. (54) 2745547 lub (54) 2845848.

 

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

marka/model samochodu:  VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.6TD

nr rejestracyjny: CWL 06H6

nr identyfikacyjny VIN: WV2ZZZ24ZLH099398

rok produkcji: 1990

ilość miejsc siedzących: 6

pojemność silnika: 1588 ccm

dopuszczalna masa całkowita: 2450 kg

wskazanie drogomierza: 312671 km

rodzaj paliwa: ON

kolor: ZIELONY

data pierwszej rejestracji: 27.06.1990r.

 

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 2 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 110,00 zł słownie: sto dziesięć złotych, należy  wpłacić do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 10.30 w kasie siedziby sprzedającego lub na konto Urzędu Gminy Baruchowo nr: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004

 

Cena wywoławcza – 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych )

 

 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

         odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

 

6.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821 Baruchowo

„Oferta przetargowa na zakup samochodu Volkswagen Transporter o nr rej CWL 06H6”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.15 - 15:15, we wtorki od 8.00 do 16.00 nie później jednak niż do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 10.30 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Baruchowie, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo .

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10. Inne informacje

 

a)    Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019poz.2004)

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)     Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

-  żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić douznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

Załączniki

Zarządzenie (469kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin (876.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - Z 3 - vw tr. (372kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o rezygnacji z polisy OC - Z 4 - vw tr. (510kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa sprzedaży - Z5 - vw tr. (728.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o przetargu VW Transporter (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Robert Czapowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Gocel
Data wprowadzenia:2020-01-08 14:22:05
Opublikował:Barbara Gocel
Data publikacji:2020-01-08 14:32:12
Ostatnia zmiana:2020-01-16 14:08:25
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij