OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO
O II NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Gmina Baruchowo

87 – 821 Baruchowo

Baruchowo 54

NIP: 8883115650

REGON: 910866790

tel: 0-54 2745547

fax: 0-54 2845848

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 9 stycznia 2020r. o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 na ternie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo w obecności pracownika urzędu gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. (54) 2745547 lub (54) 2845848.

 

4. Rodzaj i typ pojazdów objętych postępowaniem

 

1) marka/model samochodu:  AUTOBUS AUTOSAN H.9.21

nr rejestracyjny: CWL H121

nr identyfikacyjny VIN: SUASW3AAP1S021916

rok produkcji: 2001

ilość miejsc siedzących: 43 (42 + 1)

pojemność silnika: 6540 ccm

dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

wskazanie drogomierza: 554855

rodzaj paliwa: ON

kolor: pomarańczowy

data pierwszej rejestracji: 14.08.2001

 

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 2 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 220,00 zł słownie: dwieście dwadzieścia złotych, należy  wpłacić do dnia 9 stycznia 2020r. do godziny 10.30 w kasie siedziby sprzedającego.

 

Cena wywoławcza – 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

 

2) marka/model samochodu:  AUTOBUS CITROEN JUMPER 29 2.2HDI

nr rejestracyjny: CWL 50FG

nr identyfikacyjny VIN: VF7ZBRMNC17645099

rok produkcji: 2005

ilość miejsc siedzących: 15 (14 + 1)

pojemność silnika: 2179 ccm

dopuszczalna masa całkowita: 3300 kg/1200 kg

wskazanie drogomierza: 559054 km

rodzaj paliwa: ON

kolor: biały

data pierwszej rejestracji: 05.10.2005

 

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 2 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 36,00 zł słownie: trzydzieści sześć złotych, należy  wpłacić do dnia 9 stycznia 2020r. do godziny 10.30 w kasie siedziby sprzedającego.

 

Cena wywoławcza – 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

 

3) marka/model samochodu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CITROEN BERLINGO 1.9D

nr rejestracyjny: CWL 47AA

nr identyfikacyjny VIN: VF7GJWJYB93130781

rok produkcji: 2004

ilość miejsc siedzących: 5

pojemność silnika: 1868 ccm

dopuszczalna masa całkowita: 1890 kg

wskazanie drogomierza: 407143

rodzaj paliwa: ON

kolor: BORDOWY

data pierwszej rejestracji: 18.02.2004

 

Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 2 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 30 zł słownie: trzydzieści złotych, należy  wpłacić do dnia 9 stycznia 2020r. do godziny 10.30 w kasie siedziby sprzedającego.

 

Cena wywoławcza – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

         odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

 

6.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821 Baruchowo

„Oferta przetargowa na zakup samochodu ……………………….”

(w miejsce wypunktowane wpisać wybrany model samochodu)

Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.15 - 15:15, we wtorki od 8.00 do 16.00 nie później jednak niż do dnia 9 stycznia 2020r. do godz. 10.30 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Baruchowie, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo .

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10. Inne informacje

 

a)     Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019poz.2004)

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)     Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

-  żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta

który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.