UWAGA: Nast±piła zmiana formularza oferty w zakresie sumowania warto¶ci cen jednostkowych
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług zwi±zanych z utrzymaniem czysto¶ci i porz±dku na obszarze gminy w roku 2020

(zamieszczone w BZP w dniu 29.11.2019 r., nr ogłoszenia: 629858-N-2019)

 

I.      Zamawiaj±cy

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami  w zakresie proceduralnym i merytorycznym s±: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej "ustaw± Pzp".

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielko¶ć lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług zwi±zanych z utrzymaniem czysto¶ci i porz±dku na obszarze gminy w roku 2020

Wspólny Słownik Zamówień: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie s± niebezpieczne, 90500000-2 - Usługi zwi±zane z odpadami, 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie usługi polegaj±cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

a) od wła¶cicieli nieruchomo¶ci, na których zamieszkuj± mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Baruchowo;

b) od wła¶cicieli nieruchomo¶ci, na których znajduj± się domki letniskowe lub od innych nieruchomo¶ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czę¶ć roku;

oraz realizowanie usług zwi±zanych z utrzymaniem czysto¶ci i porz±dku na obszarze gminy Baruchowo poprzez:

1. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach w tym pozostało¶ci po segregacji odpadów w miejscach powstawania,

2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach w miejscach powstawania,

3. odbieranie odpadów z punktów gniazdowych tj. pojemników typu "dzwon" w których prowadzona jest selektywna zbiórki odpadów z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier,

4. odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 265 i powiatowej nr 2918C,

5. transporcie odpadów do regionalnej instalacji odbierania odpadów komunalnych,

6. przetwarzaniu odpadów w sposób zapewniaj±cy osi±gnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj±cych biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze¶nia 1996 r. o utrzymaniu czysto¶ci i porz±dku w gminach (t.j. z 2019r., poz. 2010),

7. dostarczaniu wła¶cicielom nieruchomo¶ci worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

8. Ponadto Wykonawca:

a) ma obowi±zek odbioru z danej nieruchomo¶ci b±dĽ punktów każdej ilo¶ci odpadów komunalnych zebranych przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci w pojemnikach b±dĽ workach, a także do zebrania odpadów przygotowanych do odebrania obok pojemnika.

b) ma obowi±zek wyposażenia nieruchomo¶ci w niezbędne worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie przed pierwszym dniem obowi±zywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiaj±cym. 

c) w trakcie realizacji umowy dostarcza wła¶cicielom nieruchomo¶ci worki na odpady zbierane selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwo¶ci zgodnej z częstotliwo¶ci± odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

d) dostarcza nowe pojemniki do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na swój koszt, je¶li podczas wykonywania usługi dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników na odpady zmieszane jakimi dysponuj± mieszkańcy, 

e) ponosi odpowiedzialno¶ć za szkody w maj±tku Zamawiaj±cego lub osób trzecich spowodowane w trakcie ¶wiadczenia usługi odbioru odpadów,

f) dokonuje dystrybucji w¶ród wła¶cicieli nieruchomo¶ci dokumentów zwi±zanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będ± one wymagały potwierdzenia odbioru, zarówno wytworzonych przez siebie jak i przekazanych przez Zamawiaj±cego,

g) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

h) zobowi±zany będzie do monitorowania obowi±zku ci±ż±cego na wła¶cicielu nieruchomo¶ci w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że wła¶ciciel nieruchomo¶ci nie wywi±zuje się z obowi±zku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jednocze¶nie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca zobowi±zany jest do pisemnego lub drog± elektroniczn± poinformowania Zamawiaj±cego o niewywi±zaniu się z obowi±zków segregacji odpadów przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci. Do informacji Wykonawca zobowi±zany będzie zał±czyć dokumentację - zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urz±dzenie GPS) znajduj±c± się w samochodzie odbieraj±cym odpady z nieruchomo¶ci i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomo¶ci, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe ¶wiadków.

i) zobowi±zany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.

j) Wykonawca zobowi±zany będzie do przedkładania Zamawiaj±cemu najpóĽniej wraz z faktur± za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawieraj±cych wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilo¶ci i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowi±zuj±ca klasyfikacj± odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodz± z terenu Gminy Baruchowo.

k) Wykonawca zobowi±zany będzie do przekazywania Zamawiaj±cemu kart przekazania odpadów lub DPR z potwierdzeniem przyjęcia przez IPOK lub Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi do czasu uruchomienia pozostałych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

l) Zamawiaj±cy wymaga, aby każdy pojazd, którym wykonawca będzie wykonywał usługę wyposażony były w urz±dzenia GPS z możliwo¶ci± podgl±du przez pracownika Urzędu Gminy w Baruchowie w siedzibie Urzędu.

m) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urz±dzeń należy zapewnić, aby urz±dzenia te utrzymane były we wła¶ciwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urz±dzenia musz± być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewn±trz odpadów podczas ich transportu. Pojazdy i urz±dzenia musz± być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwo¶ci± gwarantuj±c± zapewnienie im wła¶ciwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesi±c, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca zobowi±zany będzie posiadać dokumenty potwierdzaj±ce wykonanie tych czynno¶ci. Pojazdy musz± na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wył±cznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

n) Stosownie do tre¶ci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj±cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonuj±cych czynno¶ci w zakresie realizacji zamówienia: - odbiór odpadów, - kierowanie i obsługa urz±dzeń i pojazdów, do których ładowane s± odpady. Wykonawca zobowi±zuje się, że pracownicy wykonuj±cy czynno¶ci wymienione powyżej, będ± zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póĽn. zm.). Każdorazowo na ż±danie Zamawiaj±cego w terminie wskazanym przez Zamawiaj±cego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowi±zuje się przedłożyć do wgl±du kopię umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonuj±cymi czynno¶ci, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotycz± również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje obci±żenie Wykonawcy kar± w wysoko¶ci 1.000,00 zł za każd± osobę pracuj±c± bez umowy o pracę. Nałożona kara pomniejszy należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo okre¶lony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowi±cym zał±cznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.

 

Z uwagi na obszern± tre¶ć ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w zał±czniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz zał±cznikach do SIWZ.