Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-11-08

Pismo: IBR.271.21.2019.KG/5                                                                                                    

 

Wg rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Rewitalizacja miejscowości Kłotno,

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1.     Proszę o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla styropianu zastosowanego do docieplenia ścian (grubości 15 cm).

2.     Czy wykonawca utylizuje zdjęty eternit we własnym zakresie ? (rozbieżność kosztorys a opis)

3.     Czy istnieje możliwość zamiany rur spustowych i rynien na rury i rynny z PCV (producent Wavin)

4.     Proszę o podanie informacji dotyczących podokienników - (z PCV czy konglomeratu) oraz średniej szerokości.

5.     Czy blachodachówka w połysku czy w macie.

6.     Proszę o określenia współczynnika przewodzenia ciepła dla stolarki okiennej i drzwiowej

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu zastosowanego do docieplenia ścian (grubości 15 cm) musi wynosić maksymalnie: ?=0,031 W/mK.

 

Ad. 2. Nie, wykonawca tylko zdejmuje eternit i składa na palety. Tak przygotowany eternit utylizuje Zamawiający we własnym zakresie.

 

Ad. 3. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur spustowych i rynien na rury i rynny z PCV.

 

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż podokienniki należy wykonać z PCV o średniej szerokości 40 cm. Ostateczna szerokość poszczególnych podokienników ustalona zostanie podczas robót budowlanych zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

 

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć blachodachówkę w macie.

 

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż dla stolarki okiennej i drzwiowej należy przyjąć normę obowiązującą od 01.01.2021 r, tj. współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej na poziomie U(max) = 0,9 dla całego okna, natomiast dla stolarki drzwiowej współczynnik przenikania na poziomie U(max) = 1,3 dla całej przegrody.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

 

Zamawiający