OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Rewitalizacja miejscowości Kłotno

(zamieszczone w BZP w dniu 30.10.2019 r., nr ogłoszenia: 616913-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rewitalizacja miejscowości Kłotno

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Świetlicy Wiejskiej w Kłotnie. Ich zakres wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje między innymi:

a) ocieplenie fundamentów i ścian w gruncie do głębokości 1,0 m ppt.

b) docieplenie poddasza wełną mineralną grubości 10cm,

c) wymiana pokrycia dachu oraz uzupełnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu;

d) docieplenie ścian zewnętrznych izolacją o grubości 15 cm (wraz z ścianami fundamentowymi, cokołem, wykonaniem opaski wokół budynku oraz instalacją odgromową),

e) montaż nowych drzwi wejściowych do budynku zgodnie z zestawieniem stolarki,

f) wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki,

g) obróbki blacharskie na wszystkich budynkach,

2. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w dokumentacji budowlanej.

3. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z zapisami i warunkami określonymi w audytach energetycznych i dokumentacji budowlanej, a zastosowane materiały i rozwiązana technologiczne muszą zapewniać uzyskanie wskazanych w audytach współczynników przenikalności cieplnej, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię zgodnie z wyliczeniami wskazanymi w audytach.

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały wykończeniowe, oraz specyfika i wykonanie mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

5. Zdemontowane okna, drzwi i pozostałe materiały Wykonawca własnym transportem dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 5 km.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w audytach energetycznych i projekcie budowlanym, a sposób wykonania określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

8. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

9. Zamawiający informuje, iż zdjęty z dachu materiał niebezpieczny w postaci eternitu, ma jedynie  zostać przez Wykonawcę złożony na paletach w taki sposób, aby wybrana przez Zamawiającego firma do utylizacji mogła ten materiał zabezpieczyć i dokonać jego utylizacji.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: ocieplenia budynku, wymiany okien i drzwi, wymiany pokrycia dachu, układania polbruku, malowania elewacji, obsługi urządzeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę pracującą bez umowy o pracę. Nałożona kara pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie.

12. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

13. Wyłoniony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót zgodny z założeniami przedstawionymi w punkcie 10 oraz kosztorys ofertowy sporządzonym metodą szczegółową.

14. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy z branży która jest w danej chwili realizowana na budowie.

15. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji projektu, lub nie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym naruszenia postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego, co w szczególności wpłynie na utratę dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania przewyższającego karę umowną, stanowiącego równowartość utraconego dofinansowania, liczonego jako 77% wartości brutto kosztów kwalifikowanych robót budowlanych (do wysokości utraconego dofinansowania).

16. Projekt współfinansowany z osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.