Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia

(zamieszczone w BZP w dniu 11.09.2019 r., nr ogłoszenia: 596417-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia od km 0+000 do km 1+310.

1.1. Początek odcinka drogi  stanowi krawędź jezdni drogi gminnej nr 191024C, a zakończenie odcinka znajduje się na krawędź jezdni drogi gminnej nr 191033C. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Boża Wola i Kurowo Kolonia.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową posiadającą liczne zadolenia oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych zarówno w obszarze poboczy jak i ciągu komunikacyjnego.

Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 1,310 km polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m, na której wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm. Ponadto na odcinku od km 1+080 do km 1+256 zaprojektowano wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szerokości 60 cm, a na odcinku od km 1+115 do km 1+256 zostanie wykonane dodatkowo umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych.

1.2. Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni;

b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25 cm;

c) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm;

d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm;

e) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm i głębokości 20 cm.

f) wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i odtworzenie rowów;

g) wykonanie ścieku z korytek ty[u muldowego;

h) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:

a) Kategoria drogi: gminna,

b) Klasa drogi: Lokalna (L),

c) Kategoria ruchu: KR1,

d) Prędkość projektowa: 40 km/h,

e) Długość - 1310 mb,

f) Szerokość jezdni: 4,00 m,

g) Szerokość poboczy - 0,75 m

h) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,

i) Powierzchnia jezdni - 5255 m2

j) Powierzchnia zjazdów bitumicznych - 97,8 m2

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym, jednak ostateczną decyzję w zakresie zastosowanych rozwiązań podejmuje Zamawiający.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (302kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na roboty budowlane (612.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (478.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (797.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (410.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (748.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (409kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (628.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Projekt umowy na roboty budowlane (667.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wykaz robót budowlanych (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wykaz robót budowlanych (421.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz osób (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz osób (341.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlano - wykonawczy (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Docelowa organizacja ruchu (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR Kurowo Kolonia (493.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2019-09-11 20:15:48
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2019-09-11 20:19:07
Ostatnia zmiana:2019-09-23 19:16:27
Ilość wyświetleń:618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij