Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia od dnia 01.05.2018 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00066022/5

dz. nr 56/2 obręb Skrzynki, jednostka ewidencyjna Baruchowo,

o pow. 0,0500 ha.

Teren o pow. ok                 400 m2 (w odległości 5 mb od utwardzonego terenu na którym znajdują się pojemniki do segregacji wyznaczony został obszar przeznaczony do ogólnego użytkowania, tym samym nie może być on ogrodzony i zagospodarowany przez dzierżawcę).

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczej w celach zagospodarowania i wykorzystywania w celach rekreacyjnych.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: ML– tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

Minimalny czynsz:

2 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 Płatny jednorazowo do dnia 10 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji

 o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

do 10 lat

W trybie bezprzeta-

gowym

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA SKRZYNKI ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL, WWW.BIP.BARUCHOWO.PL