Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-03-22

Znak sprawy: IBR.271.11.2019.KG                                                                                             

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i sukcesywna dostawa piasku i kamienia wraz z usługą transportową dla Gminy Baruchowo

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa piasku naturalnego, piasku płukanego i kamienia płukanego wraz z transportem dla Gminy Baruchowo w ilościach:

a) piasek naturalny (0-2 mm) - 500 ton,

b) piasek płukany (0-4 mm) - 500 ton

c) kamień płukany (16-32 mm) - 500 ton.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakupionego asortymenty w stosunku do ilości szacunkowej określonej w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują, żadne roszczenia finansowe ani też prawne.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia o max. 30% od ilości szacunkowe określonej w przedmiocie zamówienia.

Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość kruszywa).

3. Zamawiający dokonuje zamówienia wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie przez upoważnionego pracownika Urzędu.

4. Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego Wykonawcy zapotrzebowania w terminie zadeklarowanym w ofercie licząc od dnia złożenia zamówienia, na miejsce wskazane przez Zmawiającego na terenie Gminy Baruchowo transportem samowyładowczym o masie całkowitej dostarczonego przedmiotu zamówienia nie mniejszej niż 25 ton.

5. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek oraz wszystkie koszty z tym związane.

8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

10. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

11. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości dostarczonego materiału w szczególności pod względem: jakości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może: odmówić przyjęcia dostawy, obciążyć Wykonawcę kosztami badania, żądać wymiany materiału na spełniający standardy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia dostarczonego kamienia na wadze wskazanej przez Zamawiającego. Koszt ważenia takiego kamienia pokrywa Zamawiający. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia dotyczący ilości z wystawionym dokument WZ, Wykonawca dokona korekty dokumentu dostawy do ilości rzeczywistej. W takim przypadku kosztami ważenia obciążony będzie Wykonawca.

13. Przy każdej dostawie upoważniony przez Zamawiającego pracownik Urzędu potwierdzi pisemnie odbiór ilościowy dostarczonego materiału, podpisując dowód dostawy (WZ) wystawiony przez Wykonawcę. Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, ilość jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

CPV: 14210000-6, 60000000-8

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór umowy na dostawę piasku

Wzór umowy na dostawy

2

Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na dostawy

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2019-03-29 do godz. 10:0.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Zakup i sukcesywna dostawa piasku i kamienia wraz z usługą transportową dla Gminy Baruchowo. Znak sprawy: IBR.271.11.2019.KG”

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2020-03-31,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                                          

1

Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta

tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

 

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Wzór umowy na dostawę piasku

3

Wzór oferty na dostawy