Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-03-22

Pismo: IBR.271.04.2019.KG/7         

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przeprowadzonej w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

GEO-MARWYR Marcin Wyrostek

ul. Wesoła 12/33, 87-800 Włocławek

na: Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne

za cenę 25 000.00 zł

W terminie składania ofert, tj. do dnia 2019-02-22 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe ofert.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto/brutto

Uwagi

1

Firma Usługowa GEO-PARTNER

Kamil Dębczyński

Kałęczynek 24

87-732 Lubanie

(1)

  45 000,00

 

  45 000,00

2

GEO-MARWYR Marcin Wyrostek

ul. Wesoła 12 /33

87-800 Włocławek

(2)

  25 000,00

 

  2 5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.      Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty 2

firma (nazwa) GEO-MARWYR Marcin Wyrostek

adres ul. ul. Wesoła 12 /33 87-800 Włocławek

2.      Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami zapytania do składania ofert i zaoferował najniższą cenę za przedmiot zapytania objęty zaproszeniem do składania ofert.

                                                                                                                        Zastępca Wójta

                                                                                                                     Krzysztof Grudziński