Wykaz nieruchomości (sieci wodociągowych) przeznaczonych do wydzierżawienia od dnia 12.05.2017 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nierucho

-mości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Sieć wodociągowa przebiegająca przez 

dz. nr 1, 50, 56, 76 obręb Kurowo Parcele, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

 

Długość ok. 600 m.

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dz. nr :

- 1 i 50 – drogi gminne,  

- 56 i 76 – R, MU.

 

Czynsz dzierżawny: 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 7 marca 2017 r.) Płatny jednorazowo do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

12.05.2017 r. -11.05.2027 r.

W drodze bezprzetargowej

 

2

Sieć wodociągowa przebiegająca przez 

dz. nr 70/1, 72/1, 72/2, 78, 94/1, 94/2, 98, 99
 obręb Patrówek, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

 

Długość ok. 600 m.

Przeznaczona wyłącznie do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dz. nr:

- 70/1 i 72/1 – RZ;

- 72/1 – MU, RZ;

- 78 –droga wojewódzka;

- 94/1 – PU;

- 94/2 – PU, R;

- 98 – R, MU, RZ;

- 99 – R.

Czynsz dzierżawny: 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 7 marca 2017 r.) Płatny jednorazowo do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

12.05.2017 r. -11.05.2027 r.

W drodze bezprzetargowej

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ: URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA KUROWO PARCELE I PATRÓWEK ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL ,                

WWW.BIP.BARUCHOWO.PL