Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia począwszy od 01.09.2016 r.  

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00041056/1

dz. nr 297/99 i 297/100 obręb Goreń Duży, jednostka ewidencyjna Baruchowo,
 o łącznej pow. 0,1810 ha.

Stacja uzdatniania wody i studnia głębinowa nr 7 w miejscowości Goreń Duży  gm. Baruchowo.

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

– ujęcia wody.

Czynsz dzierżawny: 12 000,00 zł
 + obowiązujący podatek VAT

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 sierpnia 2016 r.)

Płatny jednorazowo do dnia 10 marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

 nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

Okres dzierżawy

do 10 lat

W trybie bezprzetargowym

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA GOREŃ DUŻY ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL , WWW.BIP.BARUCHOWO.PL