Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-03-12

Znak sprawy: IBR.271.08.2019.KG                                                                                             

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2019 roku

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi związanej z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w roku 2019, poprzez:

  a) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na 7 budynkach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 24,20 Mg - płyta falista;

  b) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na 29 posesjach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 60,20 Mg - płyta falista,

przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

  c) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  d) przygotowanie do transportu i załadunek,

  e) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

  f) transport odebranych odpadów,

  g) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z dofinansowaniem w wysokości 50% w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

  a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest,

  b) miejsce odbioru odpadów,

  c) datę odbioru,

  d) ilość odebranych odpadów w Mg i m2,

  e) potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zmawiającemu. Protokół należy sporządzić odrębnie z każdej posesji.

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, nie później niż do dnia 15 września 2019r.

4. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

5. Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz 1824).

6. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:

  a) organizację i zabezpieczenie placu robót,

  b) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

  c) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

7. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

8. Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, przed zakończeniem zadania, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), w tym m.in.:

  a) protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy gminą i wykonawcą,

  b) protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i wykonawcą zawierających oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649 (kopia poświadczona),

  c) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko,

  d) sprawozdania z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i masą odpadów unieszkodliwionych.

 

Szczegóły zawarte są w Zaproszeniu do składania ofert i załacznikach do zaproszenia.