Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-02-14

Znak sprawy: IBR.271.04.2019.KG                                                                                             

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia:

a) pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 92, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0018 ZAWADA NOWA, gmina Baruchowo;

b)  pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 72, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0016 ZAKRZEWO, gmina Baruchowo;

c) pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 72, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0017 ZAKRZEWO PARCELE, gmina Baruchowo;

d) pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 23, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0009 LUBATY, gmina Baruchowo;

e) pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 92, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0009 LUBATY, gmina Baruchowo;

f) pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 154, a nieruchomościami bezpośrednio sąsiadującymi położonymi w obrębie geodezyjnym nr 0009 LUBATY, gmina Baruchowo;

w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach zamówienia należy wykonać:

a) analizę stanu prawnego nieruchomości,

b) wyznaczenie terminu i przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości,

c) sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku stosownej dokumentacji geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

 

CPV: 71355000-1

 

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

 

1.2         O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3         Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na dostawy

2

Wzór umowy na usługi geodezyjne

Wzór umowy na usługi geodezyjne

1.4         Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5         Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2019-02-22 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne. Znak sprawy: IBR.271.04.2019.KG”

 

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Realizacja zamówienia nie może trwać dłużej niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                                          

1

Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta

tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

 

VI.    Pozostałe informacje

1.7             Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

a)       w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne – znak sprawy: IBR.271.04.2019.KG, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl.

c)       inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Baruchowo jest Pan Paweł Modrzejewski, kontakt: tel.: 54/454 40 06, e-mail: inspektor@kiodo.pl;

d)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f)        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h)       posiada Pani/Pan:

·       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

·       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i)         nie przysługuje Pani/Panu:

·       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

j)        Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VII.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Wykaz osób

3

Wzór oferty na usługi geodezyjne

4

Wzór umowy na usługi geodezyjne