OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310

(zamieszczone w BZP w dniu 02.01.2019 r., nr ogłoszenia: 500165-N-2019)

 

I.       Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 4

II.     Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310.

1.1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310. Początek przebudowywanego odcinka rozpoczyna się w km 0+700, a zakończenie odcinka w km 2+310. Trasa drogi przebiega wzdłuż miejscowości Stawek. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniami. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej od km 0+700 do km 2+310 polegać będzie na:

  a) wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową w ilości min 75 kg/m2 - średnia grubość 3 cm;

  b) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej -  grubość 3 cm;

  c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości od 0,50 do 0,75 m na całej długości drogi (górna warstwa gr. 8 cm z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 15 cm z kamienia łamanego twardego 0/63 mm);

1.2. Charakterystyka projektowanej drogi:

  a) Kategoria drogi: gminna,

  b) Prędkość projektowa: 30 km/h,

  c) Długość - 1610 m,

  d) Szerokość nawierzchni drogi: zmienna 3,50  - 4,00 m,

  e) Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia asfaltowa,

  f) Rodzaj poboczy: utwardzone o szerokości zmiennej od 0,50 do 0,75 m uzależnionej od szerokości nawierzchni asfaltowej.

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.