WYKAZ PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA OD DNIA 01.02.2018 R. STOISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI BARUCHOWO

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

 16 stanowisk każde o powierzchni 9m2

Stanowiska targowe o nr: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B o wymiarach 3m x 3m zadaszone przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 90,00zł

- okres 12 miesięcy: 180,00zł

plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy 6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane w dniach od 1 do 10 stycznia 2019 r.

 

2

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

13 stanowisk  każde o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe nr  

od 9 do 23 o wymiarach 5m x 3m, częściowo zadaszone, przeznaczone do sprzedaży z samochodów, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone              na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00zł

- okres 12 miesięcy: 240,00zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy            6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane  dniach od 1 do 10 stycznia 2019 r. 

3

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

14 stanowisk każde o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe o nr od 24 do 37 o wymiarach 5m x 3m, niezadaszone przeznaczone do sprzedaży z samochodów, położone na targowisku stałym „Mój Rynek”  w m. Baruchowie.

Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking toalety.

Stoiska przeznaczone               na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00zł

- okres 12 miesięcy: 240,00zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane w dniach od 1 do 10 stycznia 2019 r.

 

 

WW. WYKAZ STOISK HANDLOWYCH ZOSTAŁ WYWIESZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, TARGOWISKA, SOŁECTWA BARUCHOWO ORAZ NA STRONIE WWW.BARUCHOWO.PL.