OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

(zamieszczone w BZP w dniu 16.11.2018 r., nr ogłoszenia: 649451-N-2018)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

Wspólny Słownik Zamówień: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów, 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Baruchowo;

b) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy Baruchowo poprzez:

1. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach w tym pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania,

2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach w miejscach powstawania,

3. odbieranie odpadów z punktów gniazdowych tj. pojemników typu "dzwon" w których prowadzona jest selektywna zbiórki odpadów z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier,

4. odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 265 i powiatowej nr 2918C,

5. transporcie odpadów do regionalnej instalacji odbierania odpadów komunalnych,

6. przetwarzaniu odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2016r., poz. 250),

7. dostarczaniu właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

8. Ponadto Wykonawca:

a) ma obowiązek odbioru z danej nieruchomości bądź punktów każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach bądź workach, a także do zebrania odpadów przygotowanych do odebrania obok pojemnika.

b) ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 

c) w trakcie realizacji umowy dostarcza właścicielom nieruchomości worki na odpady zbierane selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwości zgodnej z częstotliwością odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

d) dostarcza nowe pojemniki do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na swój koszt, jeśli podczas wykonywania usługi dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników na odpady zmieszane jakimi dysponują mieszkańcy, 

e) ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów,

f) dokonuje dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, zarówno wytworzonych przez siebie jak i przekazanych przez Zamawiającego,

g) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

h) zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jednocześnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków.

i) zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.

j) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Baruchowo.

k) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub DPR z potwierdzeniem przyjęcia przez RIPOK lub Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia pozostałych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r., poz. 1973).

l) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd, którym wykonawca będzie wykonywał usługę wyposażony były w urządzenia GPS z możliwością podglądu przez pracownika Urzędu Gminy w Baruchowie w siedzibie Urzędu.

m) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

n) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - odbiór odpadów, - kierowanie i obsługa urządzeń i pojazdów, do których ładowane są odpady. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę pracującą bez umowy o pracę. Nałożona kara pomniejszy należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

 

VI.    Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-12-31

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postepowania zawarte sa w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym poniżej i załącznikach.