OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa

(zamieszczone w BZP w dniu 14.11.2018 r., nr ogłoszenia: )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych, 45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 34922100-7 - Oznakowanie drogowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi gminnej  nr 191023C Trzebowo - granica gminy/województwa od km 0+000 do km 0+939.

1.1. Projekt obejmuje budowę drogi gminnej nr 191023C Trzebowo - granica gminy/województwa od km 0+000 do km 0+939. Początek stanowi krawędź jezdni drogi powiatowej nr 2918C, a zakończenie odcinka w km 0+939. Trasa drogi przebiega wzdłuż miejscowości Trzebowo. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi zadoleniami. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Projektowana budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+939 polegać będzie na wykonaniu na nowo koryta drogi w którym wykonana zostanie warstwa odcinająca i podbudowa zasadnicza na której wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Nawierzchnia bitumiczna będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 3 cm.

Od km 0+216,60 do km 0+231,60 zaprojektowano chodnik pełniący rolę peronu przystankowego o długości 15 mb i szer. 2,0 m.

1.2. Zakres prac obejmuje:

  a) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej;

  b) roboty rozbiórkowe (rozebranie ogrodzenia);

  c) wykonanie robót ziemnych;

  d) wbudowanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu;

  e) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm grubości 25 cm;

  f) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm;

  g wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 3 cm;

  h) wykonanie chodnika (peronu) 0+216,60 do km 0+231,60 o nawierzchni z kostki brukowej z wcześniejszym umocnieniem ich kruszywem łamanym;

  i) wykonanie zjazdów w technologii nawierzchni bitumicznej z wcześniejszym umocnieniem ich kruszywem łamanym;

  j) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na całej długości drogi (górna warstwa gr. 8 cm z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 15 cm z kamienia łamanego twardego 0/63 mm)

  j) oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu,

  k) przebudowa sieci elektroenergetycznej.

1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:

  a) Kategoria drogi: gminna,

  b) Klasa drogi: Lokalna (L),

  c) Kategoria ruchu: KR1,

  d) Prędkość projektowa: 40 km/h,

  e) Długość - 939 m,

  f) Szerokość nawierzchni drogi: 5,00 m,

  g) Przekrój jezdni: 1x2,

  h) Rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy,

  j) Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokości 0,75 m

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.