Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2018-10-04

Znak sprawy: IBR.271.12.2018.KG                                                                                              

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r ., poz. 1579 z późn. zm.)

 

I.   OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, techniczno - prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno - budowlanej na działkach nr 236/56, 236/57, 236/58 i część działki 236/61 – do granicy z działką 236/59 . Orientacyjny wymiar budynku 31 mb x 14 mb.

 

1. Szczegółowy zakres usług:

1)      Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, techniczno - prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego budowy Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo, obejmującego wszystkie branże techniczne, tj. wod.- kan., elektryczna, p.poż., (i inne wymagane) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki;

2)      Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, uzgodnienie przygotowanej koncepcji z Zamawiającym;

3)      Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w tym oględzin, badań powierzchniowych, badań geologicznych oraz niezbędnych pomiarów;

4)      Uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów, w tym aktualnej mapy do celów projektowych opatrzoną klauzurą Starostwa Powiatowego;

5)      Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana);

6)      Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji dla Zamawiającego;

7)      Opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli taka będzie niezbędna);

8)      Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (jeżeli taka będzie niezbędna);

9)      Opracowanie audytu energetycznego dla przebudowywanego budynku centrum;

10)   Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień potrzebnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym BHP, p.poż, sanepid, uzgodnienie pod względem higieniczno - sanitarnym (i inne wymagane) oraz na podstawie stosownego pełnomocnictwa reprezentowanie Zamawiającego i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności, aż do odbioru decyzji z klauzulą prawomocności;

11)   Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do projektowanych robót budowlanych i branżowych;

12)   Zaprojektowanie i uzgodnienie przyłączy technicznych, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja, kanalizacja deszczowa i inne;

13)   Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania;

14)   Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia;

2. Wymagania dla budowy Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo (realizacja inwestycji na działkach nr 236/56, 236/57, 236/58 i część działki 236/61 – do granicy z działką 236/59 , obręb Baruchowo, gmina Baruchowo, powiat włocławski, województwo Kujawsko-pomorskie) powinien posiadać co najmniej takie urządzenia i obiekty budowlane jak:

1)       przebudowę i adaptację istniejącego budynku (zlokalizowanego na działce nr 236/56) na budynek Centrum Aktywności Rodzinnej, w którym należy umieścić co najmniej:

a)    sala rekreacyjna dzieci i młodzieży;

b)    sala rekreacyjna dla seniora;

c)     kręgielnia na minimum dwa tory;

d)    kawiarnia z zapleczem kuchennym;

e)    węzeł sanitarny;

2)      ciągi komunikacyjne (droga wewnętrzna, chodniki, ścieżki),

3)      podjazd lub winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych,

4)      altany rekreacyjne na zewnątrz,

5)      tereny rekreacji dla dzieci, młodzieży i seniorów na zewnątrz,

6)      miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

7)      powierzchnia biologicznie czynna (zieleń niska i wysoka),

8)      ogrodzenie terenu (od strony terenu z istniejącą zabudową mieszkaniową ekrany akustyczne),

9)      brama wjazdowo – wyjazdowa od strony działki nr 236/10,

10)   utwardzenie terenu wraz z odprowadzaniem wód opadowych,

11)   przyłącza: wod. - kan., kanalizacja deszczowa, energetyczne, oświetlenie terenu, zjazd na drogę gminną,

12)   inne dodatkowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania Centrum Aktywności Rodzinnej.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Zaproszenie do składania ofert oraz w załacznikach do zaproszenia.