KOMUNIKAT

 

Komisarza Wyborczego we Włocławku I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic

m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246)
podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku I

1.      Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego we Włocławku I (powiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski oraz gminy położone na obszarze wymienionych powiatów) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku I, ul. Brzeska 6,
pok. 10, w terminie do dnia 6 września 2018 r. (czwartek), w godz. 8
00-1530
(od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zgłoszenia będą przyjmowane w godz. 830-1400.

  1. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze
    do Sejmu oraz musi być wpisana do stałego rejestru wyborców.
  3. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów
    na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  4. Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia znajduje się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.kbw.gov.pl, delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku: wloclawek.kbw.gov.pl oraz jest dostępny
    we wszystkich urzędach gmin, miast i starostwach powiatowych.

Komisarz Wyborczy

   we Włocławku I

  dr Agata Pyrzyńska