Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-08-06

Pismo: IBR.271.09.2018.KG/6         

 

 

Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przeprowadzonej w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

CZARMED Łukasz Czarnecki

ul. Jabłonowa 7, 95-020 Stróża

na:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości  - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

za cenę 53 837.39 zł

W terminie składania ofert, tj. do dnia 2018-07-31 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe ofert.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto/brutto

Uwagi

1

Arpapol Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

(1)

  45 886,45

 

56 440,33

2

P.P.U.H. Supron 1 Spółka Jawna Zenon Pisany, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3

32-300 Olkusz

(2)

  46 956,59

 

  57 756,60

3

Sklep Pożarniczy FLORIAN

ul. Wrocławska 188a

62-800 Kalisz

(3)

  46 055,28

 

56 647,99

4

CZARMED Łukasz Czarnecki

ul. Jabłonowa 7

95-020 Stróża

(4)

43 770,24

 

53 837,39

5

FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz - Sokół

ul. 1-go Maja 23

26-020 Chmielnik

(5)

44 509,95

 

54 747,24

Oferta złożona po terminie składania ofert.

6

SKLEP999 Monika Olejko

ul. Józefa Lompu 11

67-200 Głogów

(6)

47 522,32

 

58 452,45

Oferta złożona po terminie składania ofert.

7

Sprzedaż Serwis STHIL Stanisław Lisowski

ul. Bartoszycka 9B

11-100 Lidzbark Warmiński

(7)

  14 760,00

 

12 000,00

Oferta złożona po terminie składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty 4

firma (nazwa) CZARMED Łukasz Czarnecki

adres ul. ul. Jabłonowa 7 95-020 Stróża

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana została oferta spełniająca warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, a jednocześnie najkorzystniejsza cenowo.