Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2018-06-29

Znak sprawy: IBR.271.07.2018.KG                                                                                             

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2018 roku

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi związanej z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w roku 2018, poprzez:

a)       demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na 14 budynkach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 35,60 Mg - płyta falista;

b)       transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na 19 posesjach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 47,10 Mg - płyta falista, przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

c)        zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)       przygotowanie do transportu i załadunek,

e)       uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

f)        transport odebranych odpadów,

g)       przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z dofinansowaniem w wysokości 70% w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2.      Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

a)       imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest,

b)       miejsce odbioru odpadów,

c)        datę odbioru,

d)       ilość odebranych odpadów w Mg i m2,

e)       potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zmawiającemu. Protokół należy sporządzić odrębnie z każdej posesji.

3.      Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, nie później niż do dnia 15 października 2018r.

4.      Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

5.      Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz 1824).

6.      Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:

a)       organizację i zabezpieczenie placu robót,

b)       uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

c)        naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

7.      Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

8.      Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, przed zakończeniem zadania, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), w tym m.in.:

a)       protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy gminą i wykonawcą,

b)       protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i wykonawcą zawierających oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649 (kopia poświadczona),

c)        oryginały kart przekazania odpadów na składowisko,

d)       sprawozdania z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i masą odpadów unieszkodliwionych.

CPV: 90650000-8, 45262660-5

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1.2         O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia na podstawie aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydanej zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21a i art., 21b oraz art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; co najmniej 3 (trzech) usług o podobnym charakterze i złożoności, tj. demontaż, zbiórka i utylizacja azbestu w ilości minimum 100 ton rocznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się:

a) dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania zamówienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824);

b) dysponowanie przez Wykonawcę wagą przewoźną w celu zważenia materiałów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości,

c) dysponowanie przez Wykonawcę umową zawartą pomiędzy wykonawcą, a zakładem przyjmującym azbest oraz kserokopią zezwolenia zakładu przyjmującego azbest na utylizację azbestu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3         Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór umowy na wykonanie usługi

Wzór umowy na wykonanie usługi

2

Formularz oferty

Formularz oferty

1.4         Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5         Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2018-07-06 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: „Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2018 roku. Znak sprawy: IBR.271.07.2018.KG”

 

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-09-30,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta, tel. (54) 274 55 47, e-mail inwestor@baruchowo.pl                                                                                    

 

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7         Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.8         Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

1.9         Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a)    pieniądzu;

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)     gwarancjach bankowych;

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1.10     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

1.11     W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka wcześniej wymienionych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

1.12     Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

X.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie spełnianiu warunków udziału

2

Wykaz dostaw lub usług

3

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

4

Wzór umowy na wykonanie usługi

5

Formularz oferty