OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 10.03.2017 r., nr ogłoszenia: 41645 - 2017 )

 

I.    Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

II.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego.

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego będzie polegała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody.

1.1. Zakłada się remont budowlany istniejącego budynku polegający na:

  a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, malowaniu zewnętrznym o wewnętrznym ścian i stropu, wyłożeniu posadzki płytkami glazurowanymi;

  b) wprowadzeniu ogrzewania elektrycznego za pomocą_ 6 grzejników ;

  c) wprowadzaniu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz osuszaczy powietrza;

  d) zmianie instalacji elektrycznych i wod-kan w budynku;

  e) wprowadzeniu nowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

  f) dostawie i podłączeniu agregatu prądotwórczego na fundamencie żelbetowym,

1.2. Zakłada się posadowienie zbiornika retencyjnego stalowego (stal nierdzewna) i wykonanie rurociągów technologicznych:

  a) pojemność całkowita V=150 m3,

  b) średnica wewnętrzna - 4,5 m,

  c) średnica zewnętrzna (z izolacją) - 4,7 mm,

  d) wysokość całkowita - 10,5 m.

  e) projektowany odcinek rurociągu tłocznego PE DN150 mm,

  f) projektowany odcinek rurociągu ssawnego PE DN200 mm,

  g) projektowany odcinek wody spustowej oraz przelewowej PE DN200 mm,

2. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Kłotno na czas realizacji przedmiotu zamówienia, roboty należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Kłotnie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców.

3. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZGK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem. A w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godz. Wykonawca pokryje koszty zastępczej dostawy wody.

4. Wykonawca uzgodni z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Baruchowie i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa powyżej na min. 7 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody.

5. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Kłotno w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu po wcześniejszej akceptacji przez ZGK i zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZGK w Baruchowie materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i wyłączonych z eksploatacji z istniejącej SUW w Kłotnie.

6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i ZGK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZGK, nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany.

7. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:

7.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

7.2. opracowania i złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji techniczno - ruchowej SUW,

7.3. przeszkolenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Baruchowie w zakresie obsługi SUW i poszczególnych urządzeń.

7.4. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

7.5. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej na plac budowy;

7.6. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

7.7. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko;

7.8. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

7.9. uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku poz. 1989), w terminie 90 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Zamawiający, jako inwestor, wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty, w tym niezbędne uzgodnienia, stanowiące załącznik do w/w wniosku.

7.10. wykonania, za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych, po zakończeniu inwestycji, badań wody surowej oraz uzdatnionej w zakresie odpowiadającym monitoringowi przeglądowemu zgodnie z (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku poz. 1989) potwierdzających osiągnięcie projektowanych parametrów wody.

7.11. uczestniczenia w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w trakcie intensyfikacji robót - raz w tygodniu. Rady budowy odbywają się na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, inspektora budowy lub wykonawcy. Posiedzenie rady budowy zwołuje Zamawiający, powiadamiając zainteresowane strony pocztą elektroniczną z dwudniowym wyprzedzeniem.

7.12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dla wody uzdatnionej parametrów fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnych z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. poz. 1989.

8. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

9. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy technologiczne, oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek na okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

11. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. - dla zadania częściowego: 1

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo.

1. zakres prac obejmuje co najmniej:

  1.1. posadowienie  oczyszczalni ścieków na podkładzie betonowym,

  1.2. posadowienie zbiorników pompowni ścieków surowych na poziomie na podkładzie betonowym,

  1.3. posadowienie zbiorników pompowni ścieków oczyszczonych  na podkładzie betonowym,

  1.4. budowę zbiorników pompowni ścieków surowych/oczyszczonych - monolityczne, o ściance zdolnej wytrzymać nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),

  1.5. zakup i montaż pomp ścieku surowego - w obudowie stalowej, z rozdrabniaczem i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.

  1.6. zakup i montaż pomp ścieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, do brudnej wody i wolnym przelotem fi=15 mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.

  1.7. wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych, lub z polietylenu  o średnicy 1000mm i wysokości 1500 mm, wypełnionej  w warstwie dolnej kamieniem płukanym o granulacji 16-32mm oraz żwirem płukanym. Studnie posiadają otwory o fi=20mm, umieszczone równomiernie. Wypełnienie wykopu wokół studni chłonnej zaplanowano z kamienia płukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni chłonnej (około 100 cm wysokości)wykonana ze żwiru.

1.8. wykonanie instalacji elektrycznych z przewodów elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej -ziemny

2. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:

  2.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

  2.2. opracowania i złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji techniczno - ruchowej SUW,

  2.3. przeszkolenia beneficjentów końcowych w zakresie obsługi oczyszczalni i poszczególnych urządzeń.

  2.4. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

  2.5. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

  2.6. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

4. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy technologiczne, oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek na okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. - dla zadania częściowego: 2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr

Opis

1

Temat: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego.

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego będzie polegała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody.

1.1. Zakłada się remont budowlany istniejącego budynku polegający na:

  a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, malowaniu zewnętrznym o wewnętrznym ścian i stropu, wyłożeniu posadzki płytkami glazurowanymi;

  b) wprowadzeniu ogrzewania elektrycznego za pomocą_ 6 grzejników ;

  c) wprowadzaniu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz osuszaczy powietrza;

  d) zmianie instalacji elektrycznych i wod-kan w budynku;

  e) wprowadzeniu nowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

  f) dostawie i podłączeniu agregatu prądotwórczego na fundamencie żelbetowym,

1.2. Zakłada się posadowienie zbiornika retencyjnego stalowego (stal nierdzewna) i wykonanie rurociągów technologicznych:

  a) pojemność całkowita V=150 m3,

  b) średnica wewnętrzna - 4,5 m,

  c) średnica zewnętrzna (z izolacją) - 4,7 mm,

  d) wysokość całkowita - 10,5 m.

  e) projektowany odcinek rurociągu tłocznego PE DN150 mm,

  f) projektowany odcinek rurociągu ssawnego PE DN200 mm,

  g) projektowany odcinek wody spustowej oraz przelewowej PE DN200 mm,

2. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Kłotno na czas realizacji przedmiotu zamówienia, roboty należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Kłotnie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców.

3. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZGK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem. A w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godz. Wykonawca pokryje koszty zastępczej dostawy wody.

4. Wykonawca uzgodni z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Baruchowie i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa powyżej na min. 7 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody.

5. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Kłotno w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu po wcześniejszej akceptacji przez ZGK i zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZGK w Baruchowie materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i wyłączonych z eksploatacji z istniejącej SUW w Kłotnie.

6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i ZGK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZGK, nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany.

7. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:

7.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

7.2. opracowania i złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji techniczno - ruchowej SUW,

7.3. przeszkolenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Baruchowie w zakresie obsługi SUW i poszczególnych urządzeń.

7.4. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

7.5. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej na plac budowy;

7.6. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

7.7. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko;

7.8. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

7.9. uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku poz. 1989), w terminie 90 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Zamawiający, jako inwestor, wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty, w tym niezbędne uzgodnienia, stanowiące załącznik do w/w wniosku.

7.10. wykonania, za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych, po zakończeniu inwestycji, badań wody surowej oraz uzdatnionej w zakresie odpowiadającym monitoringowi przeglądowemu zgodnie z (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku poz. 1989) potwierdzających osiągnięcie projektowanych parametrów wody.

7.11. uczestniczenia w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w trakcie intensyfikacji robót - raz w tygodniu. Rady budowy odbywają się na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, inspektora budowy lub wykonawcy. Posiedzenie rady budowy zwołuje Zamawiający, powiadamiając zainteresowane strony pocztą elektroniczną z dwudniowym wyprzedzeniem.

7.12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dla wody uzdatnionej parametrów fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnych z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. poz. 1989.

8. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

9. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy technologiczne, oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek na okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

11. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo.

1. zakres prac obejmuje co najmniej:

  1.1. posadowienie  oczyszczalni ścieków na podkładzie betonowym,

  1.2. posadowienie zbiorników pompowni ścieków surowych na poziomie na podkładzie betonowym,

  1.3. posadowienie zbiorników pompowni ścieków oczyszczonych  na podkładzie betonowym,

  1.4. budowę zbiorników pompowni ścieków surowych/oczyszczonych - monolityczne, o ściance zdolnej wytrzymać nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),

  1.5. zakup i montaż pomp ścieku surowego - w obudowie stalowej, z rozdrabniaczem i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.

  1.6. zakup i montaż pomp ścieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, do brudnej wody i wolnym przelotem fi=15 mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z wyłącznikiem typu pływakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.

  1.7. wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych, lub z polietylenu  o średnicy 1000mm i wysokości 1500 mm, wypełnionej  w warstwie dolnej kamieniem płukanym o granulacji 16-32mm oraz żwirem płukanym. Studnie posiadają otwory o fi=20mm, umieszczone równomiernie. Wypełnienie wykopu wokół studni chłonnej zaplanowano z kamienia płukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni chłonnej (około 100 cm wysokości)wykonana ze żwiru.

1.8. wykonanie instalacji elektrycznych z przewodów elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej -ziemny

2. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:

  2.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

  2.2. opracowania i złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji techniczno - ruchowej SUW,

  2.3. przeszkolenia beneficjentów końcowych w zakresie obsługi oczyszczalni i poszczególnych urządzeń.

  2.4. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

  2.5. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

  2.6. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

4. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy technologiczne, oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek na okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI.    Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

dla zadania częściowego nr 1: do dnia 31.07.2017r.

dla zadania częściowego nr 2: do dnia 30.06.2018r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) dla zadania nr 1 - wykonawca wykaże dysponowanie środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł.

b) dla zadania nr 2 - wykonawca wykaże dysponowanie środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.  Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

1. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważne,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami branży sanitarnej i wentylacyjnej,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na wykonywaniu instalacji elektrycznych

2. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

a) w zakresie zadania nr 1 - co najmniej 3 roboty w zakresie budowy stacji uzdatniania wody wraz z montażem zbiorników retencyjnych z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną, a także technologię uzdatniania wody o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) w zakresie zadania nr 2 - co najmniej 150 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

·         w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

·         będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         jeżeli, urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.     Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2.     Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

b)    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

c)     Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

d)    W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

2

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

3

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

4

Wykaz robót przeznaczonych do podwykonania

Wzór wykazu robót przeznaczonych do podwykonania

5

Wzór umowy na roboty budowlane

Wzór umowy na roboty budowlane

 

IX.    Informacja na temat wadium

Wadium:

oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla zadania częściowego nr 1: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

dla zadania częściowego nr 2: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

X.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego

1 - Cena - 60

2 - Okres gwarancji - 20

3 - Termin wykonania - 20

2 - Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo

1 - Cena - 60

2 - Okres gwarancji - 20

3 - Termin wykonania - 20

 

XI.    Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2017-03-27 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.

XIV.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienia nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI.    Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7;

 

XVII.            Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

Baruchowo dnia: 2017-03-10