OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 10.01.2017 r., nr ogłoszenia: 5598-2017)

I.    Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i  merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien, 45443000-4 - Roboty elewacyjne

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Baruchowie. Ich zakres wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje:

1. Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej:

 a) ocieplenie fundamentów i ścian w gruncie do głębokości 1,0m ppt.

 b) docieplenie poddasza wełną mineralną grubości 15cm,

 c) docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i techniczną częścią budynku styropapą o grubości 12cm,

 d) docieplenie ścian zewnętrznych izolacją o grubości 12 cm (wraz z ścianami fundamentowymi, cokołem, wykonaniem opaski wokół budynku oraz instalacją odgromową),

 e) montaż nowych drzwi wejściowych do budynku szkoły, kotłowni i kuchni,

 f) wymiana okien,

 g) wymiana okien na fasadowe z aluminium oraz montaż drzwi wejściowych do szkoły podstawowej i przedszkola. Dodatkowo zamontowanie zostaną drzwi pośrednie do budynku szkoły podstawowej   tworząc wiatrołap.

 h) zastosowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. z regulacją czasu pracy,

 i) uzupełnienie i naprawa izolacji na rurociągach c.o., wymiana zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach na zawory posiadające blokadę regulacji temperatury  z przeznaczeniem do obiektów typu szkoła, montaż układu sterującego zegarowego pracą pompy obiegowej,

 j) wymiana parapetów wewnętrznych w szkole podstawowej i sali gimnastycznej,

 k) przemurowanie wszystkich kominów wentylacji grawitacyjnej,

 l) obróbki blacharskie na wszystkich budynkach,

 m) rozbiórka wylotu komina spalinowego i przemurowanie do pierwotnej wysokości,

 n) roboty wewnętrzne w kotłowni.

2. Prace termomodernizacyjne w Gimnazjum:

 a) docieplenie poddasza wełną mineralną grubości 15cm,

 b) docieplenie ścian zewnętrznych izolacją o grubości 12 cm (wraz z ścianami fundamentowymi, cokołem, wykonaniem opaski wokół budynku oraz instalacją odgromową),

 c) wymiana drzwi wejściowych do gimnazjum,

 d) wymiana okien,

 e) wymiana okien na fasadowe z aluminium oraz montaż drzwi wejściowych do gimnazjum,

 f) wymiana zaworów termostatycznych,

 g) ocieplenie lukarn.

3. Powyższe prace termomodernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z audytami energetycznymi, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla budynku Szkoły Podstawowej o 63,86% oraz dla budynku Gimnazjum o 50,77%. Redukcja pyłu PM10 dla budynku Szkoły Podstawowej wynosi 63,48% natomiast dla budynku Gimnazjum redukcja PM10 wynosi 50,68%.

4. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w dokumentacji budowlanej i obejmuje między innymi:

4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

 a) Skucie i rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej po obwodzie   budynku na szerokość niezbędną do wykonania wykopów  na głębokość strefy przemarzania do ocieplenia ścian fundamentowych.

 b) Skucie węgarków i tynku w nadprożach umożliwiające ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych po obwodzie styropianem grub. min. 5 cm /dot. wszystkich okien i drzwi zewnętrznych budynku/.

 c) Rozbiórka, obróbek blacharskich ogniomurów , rynien, rur spustowych i parapetów podokiennych.

 d) Rozbiórka uszkodzonych kominów wentylacji grawitacyjnej do poziomu płaszczyzny dachu.

 e) Demontaż instalacji odgromowej.

 f) Demontaż krat okiennych.

 g) Skucie nie przylegających do podłoża tynków i wykładzin ceramicznych  - 10% powierzchni  elewacji.

 h) Na okres robót zdemontować  oprawy oświetlenia zewnętrznego budynku po czym ponownie je zamontować.

4.2. ROBOTY BUDOWLANE - ZEWNĘTRZNE:

 a) Odkopać ściany  fundamentowe po obwodzie budynku do głębokości strefy przemarzania,

 b) Wykonać termoizolację ścian  fundamentowych do głębokości 1,0 m z użyciem styropianu  grafitowego gr. 10 cm.

 c) Obłożyć cokół budynku płytkami ceramicznymi 24 x 6 x 1 cm.

 d) Odtworzyć nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wokół budynku na podkładzie z chudego betonu zamkniętej obrzeżem betonowym o przekroju 8 x 30  cm.

 e) W części parterowej wymienić drzwi na nowe aluminiowe o współczynniku 1.7 W/m2K :

  - wejściowe główne do Szkoły Podstawowej .

  - wejściowe główne do Gimnazjum,

  - wejściowe główne do Przedszkola,

 f) Na ścianie narożnej w Gimnazjum  spękane ściany osłonowe połączyć kotwami ze ścianą konstrukcyjną kotwami chemicznymi w ilości 20 szt.

 g) Spękane ściany osłonowe j.w. dodatkowo sklamrować prętami stalowymi fi 10 mm w rozstawie co 30 cm (łącznie ok. 30 klamer po odkuciu tynków).

 h) Naprawić i uzupełnić tynki na elewacji budynków (ok. 10% całkowitej powierzchni).

 i) Wykonać termoizolację ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem  ościeży okien i drzwi.

 j) W części parterowej wymienić drzwi drewnie do kotłowni na stalowe ocieplone /o szerokości w świetle otworu 100 x 205 cm/ oraz okna na PCV o współczynniku przenikania ciepła  Uw  = 1.7 W/m2K.

 k) Naprawić tynki na ościeżach od wewnątrz po wymianie okien i drzwi wraz z malowaniem nawiązującym do pierwotnej kolorystyki.

 l) Wykonać wymianę parapetów wewnętrznych na  PCV. (dot .Szkoły Podstawowej)

 m) Zamontować nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym o grubości 0,7 mm.

 n) Zamontować  nową instalację odgromową na dachu.

 o) Pionową instalację odgromową zamontować w rurkach osłonowych w warstwie ocieplającej.

 p) Część naziemną instalacji odgromowej z podziemną połączyć przy pomocy złączy kontrolnych i wykonać pomiary ochronne.

 q) Pomalować elewacje zgodnie z kolorystyką.

 r) Wykonać termomodernizację stropodachu części wyższej sali gimnastycznej i parterowej.

 s) Podwyższyć murki ogniowe na części wyższej i niższej obiektu o grubość ocieplenia /ok.20 cm /.

 t) Przemurować wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej z bocznym dwustronnym wyprowadzeniem wentylacji, zabezpieczonych kratkami. Kominy wentylacji grawitacyjnej  zabezpieczyć czapami na wys. 70 cm powyżej izolacji termicznej dachu.

 u) Skorodowany wylot komina spalinowego kotłowni rozebrać na wysokość ok. 2,00 m i przemurować do pierwotnej wysokości.

 v) Na ścianach komina wykonać tynk cienkowarstwowy z siatką szklaną wykończony tynkiem strukturalnym mineralnym pomalowanym farbą elewacyjną zgodnie z kolorystyką.

 w) Zamontować nowe drabiny na łącznik i dach sali gimnastycznej z kabłąkiem.

 x) Zabezpieczyć instalację alarmową budynku na czas trwania robót termoizolacyjnych (demontaż i ponowny  montaż).

4.3. ROBOTY BUDOWLANE - WEWNĘTRZNE:

a) Wejście główne - Wykonać wiatrołap wejścia głównego o pow. 8,5 m2 poprzez postawienie drugiej ściany przeszklonej w obszarze wejścia głównego. Przesunąć istniejący grzejnik do wnętrza szkoły a w wydzielonym dodatkową ścianą przeszkloną wiatrołapie zamontować dodatkowy grzejnik.

b) Kotłownia:

- okno wymienić  na PCV o współczynniku przenikania ciepła  Uw  = 1.1 W/m2K ,

- zamontować nawiew powietrza zewnętrznego.

4.4. OCIEPLENIE PODDASZY - Na istniejących poddaszach wykonać docieplenie powierzchni stropu i skosów wełną mineralną gr 15 cm. Na całej długości poddasza szkoły podstawowej i gimnazjum wykonać drewniane podesty komunikacyjne powyżej poziomu ocieplenia.

4.5. OCIEPLENIE LUKARN DACHOWYCH - Na dachu nowej szkoły wykonać ocieplenie ścian bocznych lukarn dachowych. Zdemontować istniejące pokrycie lukarn (blachodachówka). Ściany docieplić styropianem gr. 12 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym, zbrojonym siatką szklaną i tynkiem strukturalnym mineralnym pomalowanym farbą elewacyjną zgodnie z kolorystyką. Po dociepleniu zamontować obróbki blacharskie.

4.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Wymianie podlega cała stolarka zewnętrzna zespołu budynków (z wyjątkiem okien połaciowych). Stolarka drzwiowa - Aluminiowa  1.7 W/m2K; Stolarka okienna budynków dydaktycznych 1.1 W/m2K; sali gimnastycznej i części technicznej  PCV z wypełnieniem poliweglanem pięciokomorowym 25/5 M Makrolon  1.3 W/m2K.

4.7. OCIEPLENIE STROPODACHU - Ocieplenie stropodachu budynku wykonać ze STYROPAPY (038) grubości 12 cm (styropian samo gasnący) o gęstości min. 20 kg/m3, oklejonej dwustronnie papą asfaltową podkładową, mocowaną na kołki w lejkach PCV po uprzednim przygotowaniu podłoża (flekowaniu, usunięciu pęcherzy, wyrównaniu i oczyszczeniu). Przed ociepleniem montować do istniejącego stropu belkę okapową 260x20 mm z płyty OSB (wodoodporną) wraz ze wzmocnieniami poprzecznymi do montażu obróbki blacharskiej i rynny. Jako finalne pokrycie zastosować papę termozgrzewalną grubości 5,2 mm z bitumem modyfikowanym z włóknami poliestrowymi 250 g/m2. Przy kominach wykonać przeciw spadki z użyciem izoklinów styropianowych i obróbek kątowych z papy. Przemurować i podwyższyć kominy wentylacyjne wraz z wykonaniem czap wylewanych i bocznych otworów wentylacyjnych zabezpieczonych kratkami. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy technologiczne określone przez producenta systemu.

4.8. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - Zaprojektowano ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych styropianem grafitowym (033) o gr. 12 cm, zabezpieczonym zaprawą klejową z siatką i zewnętrzną warstwą elewacyjną z tynku strukturalnego. Zastosować styropian  grubości 12 cm  zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. Na styropianie wykonać warstwę zbrojoną, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi z siatki szklanej   zatopionej  w zaprawie klejowej  zgodnie z odnośną Aprobata Techniczną ITB. Na siatce wykonać zewnętrzną warstwę elewacyjną - tynk mineralny zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. Ocieplane ściany powinny być suche i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe, a podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5 oC lub wyższa niż +25 oC. Powierzchnie ścian winny być oczyszczone z kurzu , pyłu i  innych  warstw luźno związanych  z podłożem. Lokalne ubytki i miejsca gdzie tynki zostały skute należy wypełnić zaprawą tynkarską. Podłoża o nierównościach większych niż 1 cm należy wyrównać przy użyciu zaprawy  wyrównująco - szpachlowej, albo zastosować styropian o różnej grubości. Na odpowiedniej wysokości  ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy stosując  przynajmniej  trzy kołki  na 1 mb. Płyty  styropianowe układać od dołu do góry  obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin  pionowych. W ościeżach zastosować styropian o grubości  co najmniej 5 cm. Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych należy wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy zastosować 6-12 kołków na 1 m2. Przy  narożach otworów drzwiowych i okiennych,  na styropianie należy nakleić pod kątem 450 kawałki tkaniny zbrojącej, w celu zapobiegania powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Naroża wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką  zbrojącą, osadzonych na kleju . Warstwa zbrojona pojedynczą tkanina powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10 cm. Tynk cienkowarstwowy pomalować farbą elewacyjną  zgodnie z projektem kolorystyki po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach od jej wykonania. W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża powierzchnię ścian przed malowaniem zabezpieczyć preparatem gruntującym w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

4.9. OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - Ściany fundamentowe (wraz z cokołem) ocieplić na głębokość 1,0 m poniżej terenu styropianem grafitowym twardym  gr. 10 cm. W tym celu należy wykonać wykop, a ściany ocieplić stosując płyty izolacyjne ze styropianu, klejone do podłoża. Płyty styropianowe należy zabezpieczyć na powierzchni stykającej się z gruntem warstwą bazową z podwójnej siatki z włókna szklanego  i zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od ich przyklejenia. Ściany cokołu ponad gruntem wykończyć płytką ceramiczną  240 x 60 x 10 mm do wysokości 30 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy technologiczne określone przez producenta systemu.

4.10. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKÓW - Projekt przewiduje odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wokół budynków  na  podkładzie z zagęszczonego piasku, stabilizowanego cementem z obrzeżem  betonowym o przekroju 8x30 cm o szerokości min 1,0 mb.

4.11. OBRÓBKI BLACHARSKIE - parapety podokienne, rynny, rury spustowe -  rozwiązania systemowe typowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym.

4.12. ELEMENTY WYKOŃCZENIA - Tynk zewnętrzny strukturalne zgodnie z kolorystyką elewacji.

5. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z zapisami i warunkami określonymi w audytach energetycznych i dokumentacji budowlanej, a zastosowane materiały i rozwiązana technologiczne muszą zapewniać uzyskanie wskazanych w audytach współczynników przenikalności cieplnej, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię zgodnie z wyliczeniami wskazanymi w audytach.

6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały wykończeniowe, oraz specyfika i wykonanie mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

7. Zdemontowane okna, drzwi i pozostałe materiały Wykonawca własnym transportem dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 1 km.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w audytach energetycznych i projekcie budowlanym, a sposób wykonania określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

9. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

 a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

 b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

 c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

10. Z uwagi na przeznaczenie obiektu i jego ciągły stan użytkowania, Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia, biorąc pod uwagę iż rozpoczęcie prac nastąpi najpóźniej z dniem 1 maja 2017 r., a zakończenie w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien zaplanować prace tak, aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla uczniów i kadry pedagogicznej, biorąc jednocześnie pod uwagę, iż:

 a) pierwszy etap stanowią prace związane z budynkiem Gimnazjum, poprzez łącznik ze Szkołą Podstawową i budynek sali gimnastycznej,

 b) drugi etap natomiast stanowią prace związane z budynkiem Szkoły Podstawowej.

11. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 84 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 120 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: ocieplenia budynku, wymiany okien i drzwi, układania polbruku, malowania elewacji i pomieszczeń wewnętrznych, przemurowywania kominów, wykonujących czynności związane z ogrzewaniem i hydrauliką obiektów, obsługi urządzeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę pracującą bez umowy o pracę. Nałożona kara pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie.

14. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

15. Wyłoniony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót zgodny z założeniami przedstawionymi w punkcie 10 oraz kosztorys ofertowy sporządzonym metodą szczegółową.

16. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy z branży która jest w danej chwili realizowana na budowie.

17. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji projektu, lub nie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym naruszenia postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego, co w szczególności wpłynie na utratę dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania przewyższającego karę umowną, stanowiącego równowartość utraconego dofinansowania, liczonego jako 78% wartości brutto kosztów kwalifikowanych robót budowlanych (do wysokości utraconego dofinansowania).

18. Projekt współfinansowany z osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI.    Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2017-08-21

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.  Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

1. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważne,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami branży sanitarnej i wentylacyjnej,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na wykonywaniu instalacji elektrycznych

2. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na termomodernizacji czynnego obiektu użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji c.o. o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 i kubaturze min. 10 000 m3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

·         w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

·         będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         jeżeli, urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

·         naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.     Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2.     Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

b)    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1 do 6

c)     Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

d)    W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

e)    Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

2

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

3

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

4

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

5

Wzór umowy na roboty budowlane

Wzór umowy na roboty budowlane

 

IX.    Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000.00 zł (słownie:  czterdzieści tysięcy 00/100 zł)

X.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

60%

2

Okres gwarancji

20%

3

Termin wykonania

20%

 

XI.    Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2017-01-31 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.

XIV.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienia nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI.    Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wielkości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

XVII.            Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

Baruchowo dnia: 2017-01-10