Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2017-01-04

Znak sprawy: IBR.271.01.2017.KG                                                                                             

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r ., poz. 2164 z późn. zm.)

 

I.   OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, techniczno - prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Baruchowo wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno - budowlanej na działkach nr 236/40, 236/58, 236/59, 236/60, 236/61.

1. Szczegółowy zakres usług:

a)   Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, techniczno - prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Baruchowo, obejmującego wszystkie branże techniczne, tj. wod.- kan., elektryczna, p.poż., (i inne wymagane) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki;

b)   Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, uzgodnienie przygotowanej koncepcji z Zamawiającym;

c)   Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w tym oględzin, badań powierzchniowych, badań geologicznych oraz niezbędnych pomiarów;

d)   Uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów, w tym aktualnej mapy do celów projektowych opatrzoną klauzurą Starostwa Powiatowego;

e)   Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana);

f)    Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji dla Zamawiającego;

g)   Opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli taka będzie niezbędna);

h)   Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (jeżeli taka będzie niezbędna);

i)    Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień potrzebnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym BHP, p.poż, sanepid, uzgodnienie pod względem higieniczno - sanitarnym (i inne wymagane) oraz na podstawie stosownego pełnomocnictwa reprezentowanie Zamawiającego i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności, aż do odbioru decyzji z klauzulą prawomocności.

j)    Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do projektowanych robót budowlanych i branżowych.

k)   Zaprojektowanie i uzgodnienie przyłączy technicznych, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja, szambo, i inne.

l)    Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania.

m) Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia.

2. Wymagania dla PSZOK: punkt selektywnej zbiórki odpadów (realizacja inwestycji na działkach nr 236/40, 236/58, 236/59, 236/60, 236/61, obręb Baruchowo, gmina Baruchowo, powiat włocławski, województwo Kujawsko-pomorskie) powinien posiadać co najmniej takie urządzenia i obiekty budowlane jak:

a)   budynek (kontener) socjalno - biurowy,

b)   budynek magazynowy do przeładunku,

c)   waga samochodowa,

d)   waga na odpady do 50 ton,

e)   4 garaże dla śmieciarek,

f)    plac składowania pojemników i kontenerów czystych,

g)   plac z kontenerami na odpady,

h)   jezdnia (droga wewnętrzna),

i)    miejsca postojowe dla samochodów osobowych i śmieciarek,

j)    oświetlenie placu z instalacji elektrycznej wewnetrznej,

k)   powierzchnia biologicznie czynna,

l)    ogrodzenie terenu (od strony terenu z istniejącą zabudową mieszkaniową ekrany akustyczne o wysokości min 3m),

m) bramy wjazdowo - wyjazdowe,

n)   utwardzenie nawierzchni terenu (kostka brukowa) wraz z odprowadzaniem wód,

o)   przyłącza: wod. - kan., szambo, energetyczny, oświetlenie terenu, zjazd na drogę gminną,

p)   rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania na terenie PSZOK niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne zgodnie z posiadaną decyzją obowiązującą do 10 lutego 2025 roku.

Lp.

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 

02 01 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

1

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 

10 

Odpady z procesów termicznych

 

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

2

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

3

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

4

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

5

15 01 04

Opakowania z metali

6

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

7

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

8

15 01 07

Opakowania ze szkła

9

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

16

Odpady nieujęte w innych grupach

 

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny poza drogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

10

16 01 03

Zużyte opony

 

16 06

Baterie i akumulatory

11

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

12

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

13

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

14

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

 

17 01 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

15

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

16

17 01 02

Gruz ceglany

17

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

18

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

19

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20

20 01 10

Odzież

21

20 01 11

Tekstylia

22

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

23

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 31

24

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

25

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

26

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

20 02 

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

27

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 03

Inne odpady komunalne

28

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

q)      Sposób magazynowania:

1)      Odpady o kodzie: 02 01 04, 15 01 10* - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań). Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - będą magazynowane w oznakowanych, szczelnym, zamkniętym kontenerze o pojemności 1100 l. Kontener usytuowany będzie na niezadaszonym, utwardzonym terenie.

2)      Odpady o kodzie: 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - będą gromadzone w oznakowanym zadaszonym kontenerze o pojemności 1100 l, ustawionym na utwierdzonym terenie.

3)      Odpadv o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 -opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła -będą magazynowane w oznakowanych zadaszonych boksach pod wiatą na utwardzonym podłożu.

4)      Odpadv o kodzie: 16 01 03* - zużyte opony - będą składowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu na utwardzonym terenie.

5)      3.4.S.Odpadv o kodach: 16 06 01*. 16 06 02*. 16 06 0-1. 16 06 05. 20 01 34*- baterie i akumulatory ołowiowe, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, baterie alkaiczne (z wytyczeniem 16 06 03), inne baterie i akumulatory, baterie i akumulatory i inne niż 20 01 33 - będą gromadzone w oznakowanym, szczelnym i zakrytym kontenerze, uniemożliwiającym przenikanie elektrolitu do środowiska. Kontener znajdować się będzie w zadaszonym miejscu pod wiata na utwardzonym terenie.

6)      Odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- odpady gromadzone będą w oznakowanym, zadaszonym kontenerze o pojemności 1100 l. Kontener usytuowany będzie na niezadaszonym, utwardzonym terenie.

7)      Odpady o kodach: 20 01 10, 20 01 11 - odzież, tekstylia – będą gromadzone w oznakowanym zadaszonym kontenerze o pojemności 1100 l. Kontener będzie znajdował się w zadaszonym miejscu pod wiatą na utwardzonym podłożu.

8)      Odpady o kodzie: 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 - będą składowane w wyznaczonym, oznakowanym, szczelnym, i zakrytym kontenerze pod wiatą na utwardzonym podłożu.

9)      Odpady o kodzie: 20 01 28, 20 01 30 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, detergenty inne niż wymienione w 20 01 31- gromadzone będą w oznakowanym, szczelnym i zakrytym kontenerze w zadaszonym miejscu pod wiata na utwardzonym terenie.

10)   Odpady o kodzie: 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - będą składowane w wyznaczonym, oznakowanym kontenerze o pojemności 1100 l, w zadaszonym miejscu pod wiatą na utwardzonym podłożu.

11)   Odpady o kodzie: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - magazynowane będą w oznakowanym miejscu pod wiata - na utwardzonym podłożu.

r)   opis sposobu magazynowania odpadów z wykorzystaniem projektowanych obiektów budowlanych,

s)   inne dodatkowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania PSZOK.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

a)   projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

b)   projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129);

c)   informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzonej zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego;

d)   Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Odbioru Robót Budowlanych Projektant opracowuje na podstawie dokumentacji projektowej;

e)   e) przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

f)    kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

g)   dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

h)   Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:

   - projekty budowlane - 5 egz.

   - projekty wykonawcze - 3 egz.

   - kosztorysy inwestorskie - 3 egz.

   - przedmiary robót - 3 egz.

   - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.

   - informację BIOZ - 3 egz.

Do projektu należy dołączyć oświadczenie o kompletności oraz zgodności z umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącą integralną część dokumentacji projektowej.

4. Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie "pdf" oraz "dxf" (część rysunkowa) ) i "ath" (część kosztorysowa).

5. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.

6. Projekt  musi  bazować  na  najnowszych  rozwiązaniach  technicznych.  Musi  być  wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

8. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Projektant.

9. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. , art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a i ppkt b (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie.

CPV: 71220000-6

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże łącznie, że:

a) dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Dla potwierdzenia Wykonawca przedłoży wypis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jednego projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów, z których każdy odpowiadał swoim zakresem przedmiotowi zamówienia - wymagane pisemne referencje.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi z potwierdzeniem, iż posiadają wymagane uprawnienia - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, potwierdzające że osoby uczestniczące w realizacji usługi posiadają wymagane uprawnienia.

b)    w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

c)     inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Umowa na wykonanie usługi

Wzór umowy na wykonanie usługi

2

Formularza oferty

Wzór Formularza oferty

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.      TERMIN WYKONANIA:

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2017-05-31,

IV.       KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

całkowita cena ryczałtowa brutto = 100%

100

 

RAZEM

100

2.      Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

 

 

Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100

           Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------------------------------

Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej

 

3.      Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

5.      W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

7.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

8.      Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach. Pierwsza rata w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym zostanie zapłacona po uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na podstawie wystawionej faktury. Druga rata w wysokości 50% wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego według zasad określonych w § 3 umowy. Trzecia rata w wysokości 30% wynagrodzenia nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

9.      Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru.

 

V.         DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)    Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg. załączonego do zapytania ofertowego wzoru.

b)    Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

c)     Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

d)    Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych tj. wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów – Wykaz usług spełniających warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik. Do wykazu należy dołączyć poświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie.

VI.   PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.      Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2017-01-17 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo. Znak sprawy: IBR.271.01.2017.KG”

2.      Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru.

2.     Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.     Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z wyjątkiem oferty Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

4.     Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl      

 

VIII.   Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

IX.       Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3

Wykaz dostaw lub usług

4

Wykaz osób

5

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

6

Umowa na wykonanie usługi

7

Formularza oferty

 

Nr

Nazwa dokumentu / wzoru:

1

Kopia mapy zasadniczej

2

Kopia mapy zasadniczej z propozycją zagospodarowania