W sprawie:
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.184.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.