W sprawie:
przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz
formy poboru podatku


Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.183.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2017 r.