Baruchowo, 2016.06.27

IBR.621.1.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo Uchwały Nr XXI.163.2016 z dnia 24 czerwca w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo.

.

Stosownie do treści art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353)
zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią Planu w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00.

 

 

  Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.     a/a.