OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216

(zamieszczone w BZP w dniu 10.06.2016r., nr ogłoszenia: 81247 - 2016)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216.

1. Zakres prac obejmuje:

 1.1. na odc. od km 0+000 do km 1+090:

   a) wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75 kg/m2 - średnia grubość 3 cm, 

   b) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej -  gr. 3 cm,

   c) wyprofilowanie poboczy ziemnych z dowiezieniem gruntu.

   d) korekta łuku w km 0+000 wraz z naprawą uszkodzonego przepustu w km 0+004,

 1.2. na odc. od km 1+090 do km 1+216:

   a) rozbiórka istniejącego korpusu drogowego wraz z wywozem gruzu,

   b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, 

   c) wykonanie podbudowy: warstwa dolna z gruzu betonowego gr. 15 cm, warstwa górna z kruszywa łamanego wapiennego 0/31,50 mm, 

   d) wykonanie warstwy wyrównawczej z  mieszanki  mineralno - asfaltowej w ilości 75 kg/m2 - średnia grubość 3 cm, 

   e) wykonanie warstwy ścieralnej z  mieszanki  mineralno - asfaltowej gr. 3 cm,

   f) wykonanie ścieku prawostronnego z kostki betonowej drobnowymiarowym gr. 8 cm z odprowadzeniem wody do studzienki ściekowej w km 1+210, oraz dalej do studni chłonnej lewostronnej, 

   g) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej, 

   h) wyrównanie i zagęszczenie poboczy ziemnych wraz z dowozem ziemi na całym odcinku, 

 1.3 Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową po lewej i prawej stronie drogi na całym jej odcinku (pomijając zjazdy) od km 0+000 do km 1+216;

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

4. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

5. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i winny być przewiezione na wskazane przez Zamawiającego miejsce usytuowane w odległości nie większej niż 5 km od terenu budowy.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót drogowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości jednostkowa każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym koparką, spycharką, samochodem samowyładowczym, maszyną do rozkładania masy asfaltowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami w tym przynajmniej kierownikiem budowy z pełnymi uprawnieniami w branży drogowej posiadającym aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-06-27 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-06-10