OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Parcele

(zamieszczone w BZP w dniu 06.05.2016 r., nr ogłoszenia: 50629 - 2016)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i  merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Parcele

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 44112400-2 - Dach, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Parcele.

1. Zakres prac obejmuje między innymi:

  a) Remont więźby dachowej. Wymiana uszkodzonych biologicznie lub mechanicznie elementów więźby na nowe. Wzmocnienie elementów z nadmiernym ugięciem przy pomocy obustronnych drewnianych nakładek mocowanych śrubami do powierzchni bocznych elementów wzmacnianych (krokwi, płatwi).

  b) Wymianę uszkodzonego biologicznie deskowania dachu, ułożenie nowej warstwy papy wraz obróbkami blacharskimi, nowymi rynnami i rurami spustowymi;

  c) Remont stropu nad parterem w części zamieszkałej i handlowej, usunięcie cegieł z powierzchni stropu (odciążenie). Ponadto w celu podniesienia trwałości konstrukcji zaleca się całkowicie usunięcie warstwy polepy i całkowite odsłonięcie belek stropowych w zakresie umożliwiającym ich naprawę oraz impregnację. W przypadku stwierdzenia belek stropowych uszkodzonych mechanicznie lub biologicznie można je pozostawić, lecz obok  nich zamontować nowe drewniane belki o przekroju analogicznym jak belek uszkodzonych.  Fragmenty porażone biologicznie należy ociosać do drewna zdrowego. Po wykonaniu konserwacji i wzmocnień zbutwiałych belek zaleca się odtworzyć deskowanie ślepego pułapu. Na deskowaniu ślepego pułapu, dla zapewnienia izolacyjności termicznej stropu , zaleca się ułożenie paroizolacji oraz warstwy wełny mineralnej grub. 20 cm oraz pokładu komunikacyjnego z płyt OSB;

  d) Rozebranie podłóg drewnianych i wykonanie posadzek betonowych w mieszkaniach nr 1, 3, 4, 5 z wykończeniem płytkami gresowym lub panelem podłogowym;

  e) Wykonanie węzłów sanitarnych w raz z podejściami wody i odprowadzeniem ścieków poza obrys budynku;

  f) Wykonanie zbiorczej oczyszczalni ścieków wg załączonego projektu;

  g) Remont ścian wewnętrznych parteru i poddasza. Lokalnie zarysowania fragmentów ścian należy wzmocnić metodą prętów wklejanych. Pręty żebrowane # 8 (stal A - III N, BSt 500 S) długości minimum 100 cm osadzać w uprzednio wykutych w spoinach poziomych bruzdach. Bruzdy głębokości 2,5 ÷3 cm (licząc od lica zewnętrznego ściany bez tynku) w rozstawie nie rzadziej niż co trzecia spoina pozioma. Powierzchnię bruzd dokładnie oczyścić i odpylić (sprężonym powietrzem). Pręty sytuować symetrycznie względem punktu przecięcia z rysami (2×50 cm). Pręty wklejać na zaprawę cementową 1:4 przygotowaną z dodatkiem środka uplastyczniającego i zwiększającego przyczepność do podłoża;

  h) Remont ścian zewnętrznych. Uszkodzone fragmenty ścian przemurować.  Usunąć luźne i uszkodzone cegły, wymienić je na nowe. Uzupełnić ubytki spoin międzycegłowych zaprawą cementowo - wapienną, ukrytymi w ścianie, z płaskowników szer. min. 60 mm, grub. min. 5 mm i średnicy śrub stężających min. 20 mm. Liczba klamer jest uzależniona od długości rysy (odległość miedzy klamrami do 50 cm).  Lokalnie zarysowania fragmentów ścian należy wzmocnić metodą prętów wklejanych jak opis w pkt. h.;

  i) Ocieplenie fundamentów styropianem i folią kubełkową,

  j) Ocieplenie budynku styropianem grubości 15 cm i wykonanie elewacji;

  k) Naprawa podłóg i posadzek w trzech lokalach mieszkalnych.

  l) Naprawa ceglanych trzonów kominowych wraz ze sprawdzeniem ich drożności (opinia kominiarska)

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały wykończeniowe, oraz specyfika i wykonanie malowideł ściennych mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlanym.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

  a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

  b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

  c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

5. Z uwagi na przeznaczenie obiektu i jego ciągły stan użytkowania, Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien zaplanować prace tak, aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla najemców poszczególnych lokali.

6. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i winny być przewiezione na wskazane przez Zamawiającego miejsce usytuowane w odległości nie większej niż 5 km od terenu budowy.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-09-02

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000.00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Termin wykonania

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-05-23 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-05-06