Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

(zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2016r., nr ogłoszenia: 48539 - 2016 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

1. Zakres prac obejmuje:

  a) Wykonanie robót rozbiórkowych , rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi

  b) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych

  c) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku

  d) Wykonanie nowej podbudowy  z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i 8 cm       

  e) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm                    

  f) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm                               

  g) Wykonanie przepustów  pod koroną drogi

  h) Wykonanie krawężnika ulicznego wystającego oraz chodnika i zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej. Od km 0+015 do km 0+428 po stronie lewej

  i) Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową od km 0+015 do km 0+428 po prawej stronie;

  j) Wykonanie wzmocnienia pobocza na całej szerokości drogi (górna warstwa gr. 10 cm z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 20 cm z kamienia łamanego twardego 0/63 mm)

  k) Wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej

  l) wykonanie zjazdów gospodarskich umocnieniem ich kruszywem łamanym,

  ł) oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2. Podstawowe parametry drogi:

   - klasa techniczna drogi          --         L

   - prędkość projektowa            --       30 km/godz.

   - szerokość nawierzchni          --       5,00 mb

   - szerokość korony drogi        --       6,50 mb

   - szerokość poboczy               --       2*0,75 mb

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

6. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i winny być przewiezione na wskazane przez Zamawiającego miejsce usytuowane w odległości nie większej niż 5 km od terenu budowy.

7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na przebudowie dróg gminnych z robotami towarzyszącymi, z których każda odpowiadała swoim zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a wartość jednostkowa każdej roboty była równa lub większa niż 1.000.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych :

a) wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. - 1 szt., lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej w ciągu 3 godzin od załadunku do momentu wbudowania;

b) układarką mas bitumicznych - min. 1 szt.;

c) skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym - min. 1 szt.;

d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t. - min. 1 szt.,

e) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt.,

f) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt.,

g) samochodem samowyładowczym 10-15 t - min. 1 szt.

h) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 1 szt.,

j) laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, (przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami) - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy .

oraz złoży oświadczenie, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia.

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 19 000.00 zł (słownie:  dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-05-16 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-04-29

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (672.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (26.1kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty na roboty budowlane (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (336kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (25.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (23.1kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (298.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (21.9kB) Zapisz dokument  
Zał nr 4 - Wykaz osób (340.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (508.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (353kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (29.1kB) Zapisz dokument  
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (414.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (25kB) Zapisz dokument  
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (515.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 9 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (408.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - Wzór umowy na roboty budowlane (532.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - rysunki techniczne (2.6MB) Zapisz dokument  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (12.2MB) Zapisz dokument  
Stała organizacja ruchu (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys nakładczy (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola (39.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2016-04-29 12:50:58
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2016-04-29 14:05:22
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:08:55
Ilość wyświetleń:387

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij