Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

(zamieszczone w BZP w dniu 25.04.2016 r., nr ogłoszenia: 45865 - 2016)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

·       w zakresie merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

1. Zakres prac obejmuje:

  a) Wykonanie robót rozbiórkowych , rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi

  b) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych

  c) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku

  d) Wykonanie nowej podbudowy  z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i 8 cm       

  e) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm                     

  f) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm                               

  g) Wykonanie przepustów  pod koroną drogi

  h) Wykonanie krawężnika ulicznego wystającego oraz chodnika i zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej. Od km 0+015 do km 0+428 po stronie lewej

  i) Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową od km 0+015 do km 0+428 po prawej stronie;

  j) Wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej

  k) wykonanie zjazdów gospodarskich z nawierzchni asfaltowej po umocnieniu ich kruszywem łamanym,

  l) oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2. Podstawowe parametry drogi:

   - klasa techniczna drogi          --         L

   - prędkość projektowa            --       30 km/godz.

   - szerokość nawierzchni          --       5,00 mb

   - szerokość korony     drogi     --       6,50 mb

   - szerokość poboczy               --       2*0,75 mb

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszym Projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-10-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na przebudowie dróg gminnych z robotami towarzyszącymi, z których każda odpowiadała swoim zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a wartość jednostkowa każdej roboty była równa lub większa niż 1.000.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych :

a) wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. - 1 szt., lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej w ciągu 3 godzin od załadunku do momentu wbudowania;

b) układarką mas bitumicznych - min. 1 szt.;

c) skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym - min. 1 szt.;

d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t. - min. 1 szt.,

e) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt.,

f) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt.,

g) samochodem samowyładowczym 10-15 t - min. 1 szt.

h) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 1 szt.,

j) laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, (przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami) - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy .

oraz złoży oświadczenie, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia.

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 19 000.00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-05-12 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-04-25

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (664.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (26.1kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty na roboty budowlane (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (336.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (25.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (347.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (23.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (298.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (21.9kB) Zapisz dokument  
Zał nr 4 - Wykaz osób (341.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (509.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (353kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (414.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (24.8kB) Zapisz dokument  
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (515.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 9 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (408.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - Wzór umowy na roboty budowlane (532.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola (39.2kB) Zapisz dokument  
Kosztorys nakładczy (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stała organizacja ruchu (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - rysunki techniczne (2.6MB) Zapisz dokument  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (12.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2016-04-24 15:17:23
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2016-04-25 10:00:17
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:09:10
Ilość wyświetleń:285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij