WYKAZ PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA OD DNIA 01.03.2016 R. STOISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU GMINNYM

W MIEJSCOWOŚCI BARUCHOWO

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje  o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

 16 stanowisk każde                    o powierzchni 9m2

Stanowiska targowe  o nr: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B o wymiarach   3m x 3m zadaszone przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody  (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone na cele handlowe.

Zgodnie                    ze Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:                PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 90,00 zł

- okres 12 miesięcy : 180,00 zł

plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem   Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca  + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały  Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia                      28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji   o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.     

Okres dzierżawy            6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

 - wnioski przyjmowane   w dniach od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

2

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

13 stanowisk  każde                 o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe nr 10 oraz od 12 do 23 o wymiarach 5m x 3m, częściowo zadaszone, przeznaczone do sprzedaży z samochodów, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć  do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone  na cele handlowe.

Zgodnie   ze Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:           PU – tereny zabudowy produkcyjnej    i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00 zł

- okres 12 miesięcy : 240,00 zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem   Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca      + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały         Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia                      28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji      o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.  

Okres dzierżawy            6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

 - wnioski przyjmowane  w dniach od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

3

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

14 stanowisk  każde o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe    o nr od 24 do 37 o wymiarach                   5m x 3m, niezadaszone przeznaczone do sprzedaży   z samochodów, położone  na targowisku stałym „Mój Rynek”  w m. Baruchowie.    Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców     i warzyw) śmietnik, parking      i toalety.

Stoiska przeznaczone      na cele handlowe.

Zgodnie                     ze Studium uwarunkowań       i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:           PU – tereny zabudowy produkcyjnej  i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00 zł

- okres 12 miesięcy : 240,00 zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca  + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały   Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia                     28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

Okres dzierżawy            6 lub 12 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

(wnioski przyjmowane   w dniach od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINIEJSZY WYKAZ ZOSTAŁ WYWIESZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, TARGOWISKA, MIEJSCOWOŚCI BARUCHOWO ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL , WWW.BIP.BARUCHOWO.PL

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 11 lutego 2016 r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………………………………………………………….