W sprawie:
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XIV.110.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.