INFORMACJA

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 25 października 2015 r.

 

1.   Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100  

2.   Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo.

3.   Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy  w terminie do dnia 20 października 2015 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

4.   Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w dniu 10 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej. Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania,  karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie  do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony  do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

5.   Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

6.   Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą  75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia

16 października 2015 r., składając pisemny wniosek.

7.   Informacje o wyborach do Sejmu i do Senatu ,  w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo  w godzinach pracy urzędu  lub telefonicznie  Nr tel. 54-2845848, Nr fax – u 54-2845848  bądź drogą elektroniczną: adres email sekretarz@baruchowo.pl