Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 23 października 2015r.  (w godz. pracy Urzędu).

Wniosek oraz pełnomocnictwo mogą zostać złożone pisemnie, telefaksem lub w formie  elektronicznej - skan  (e-mail bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym).