Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+505

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+505

(zamieszczone w BZP w dniu 02.07.2015, nr ogłoszenia: 97985 - 2015)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+505

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo parcele. Początek odcinka przewidzianego do wykonania km 0+000 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej, a koniec w km 1+505. Całkowita długość przewidzianego do realizacji odcinka wynosi 1,505 km.

1. Na przewidzianym do przebudowy nawierzchni odcinku drogi gminnej zaprojektowano n/w roboty:

   a) Wykonanie profilowania z wyrównaniem istniejącej podbudowy masą mineralno - asfaltową - śr. grubości 3 cm tj. 75kg/m2,

   b) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wg PN - S - 96025 o gr. 3 cm,

2. Roboty należy wykonać zgodnie Szczegółowym opisem zamówienia oraz dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ).

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót drogowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym koparką, spycharką, samochodem samowyładowczym, maszyną do rozkładania masy asfaltowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami w tym przynajmniej kierownikiem budowy z pełnymi uprawnieniami w branży drogowej posiadającym aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 300.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Termin wykonania

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-07-17 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-07-02

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (488.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (24.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (231.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (23.1kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (21.7kB) Zapisz dokument  
Zał nr 4 - Wykaz osób (225.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (361.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (235.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (271.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (265.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór umowy na roboty budowlane (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (25.7kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty na roboty budowlane (320.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (3.3MB) Zapisz dokument  
Specyfikacje techniczne (950.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2015-07-02 08:22:31
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2015-07-02 08:22:45
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2015-07-02 08:40:56
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:09:41
Ilość wyświetleń:782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij