Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski

(zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2014r., nr ogłoszenia: 321584-2014 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 44112400-2 - Dach, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z adaptacją części Remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby budowy kujawskiego zakątka turystyczno - rekreacyjnego.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE

1. Branża budowlana

  a)  Przewiduje się wymianę pokrycia dachowego.

  b) Adaptację ścian wewnętrznych.

  c) Wykonanie nowych posadzek i sufitów podwieszonych.

  d) Wymianę całej stolarki wewnętrznej.

  e) Prace remontowe obejmują termomodernizację całego obiektu.

   f) Po wykonanych pracach budowlanych przewiduje się wykonanie dekoracji sal a także elewacji wejściowej budynku poprzez wymalowanie artystyczne detali regionalnych.

2. Branża sanitarna

  a) W budynku zaprojektowana jest instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej z rur PP BOR szeregu PN 10 do wody zimnej i PN 16 do wody ciepłej . Budynek zaopatrywany będzie w wodę pitną z sieci wodociągowej przez istniejące przyłącze - włączenie do istniejącej instalacji. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowego zasobnika wody (1szt. 200l).

  b)Instalacja kanalizacji sanitarnej - Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów sanitarnych do zbiornika szczelnego (istn. ) przez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Instalację wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe.

3. Branża elektryczna

  a) instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

  b) instalacji gniazd wtyczkowych,

  c) instalacji zasilania wentylacji mechanicznej,

  d) dodatkową ochronę przeciwporażeniową,

  e) instalacji ochrony przeciwprzepięciową.

4. Zagospodarowanie terenu

  a) wykonanie miejsc postojowych,

  b) wykonanie elementów małej architektury (altana wielofunkcyjna drewniana, miejsce na ognisko, ławki i oświetlenie terenu),

  c) Wykonanie ogrodzenia terenu (ogrodzenie panelowe).

5. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie malowideł ściennych zawierających elementy ludowej sztuki kujawskiej, celem nadania budynkowi charakteru zgodnego z realizowanym projektem, w oparciu o projekty i wizualizacje autorstwa Pani Maii Wojnarowskiej.

6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały wykończeniowe, oraz specyfika i wykonanie malowideł ściennych mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

7. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-03-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000.00 zł (słownie:  czternaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2014-10-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2014-09-29

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (432kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (320.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (359.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (271.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór umowy na roboty budowlane (366.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (262.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (195.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - Budowa kujawskiego kącika turystycznego (2.2MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - Budowa kujawskiego zakątka turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski.kst (224.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Budowa kujawskiego zakątka turystyczno - rekreacyjnego (178.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2014-09-29 12:39:19
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2014-09-29 12:39:29
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2014-09-29 12:42:25
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:10:11
Ilość wyświetleń:1268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij