Baruchowo, 2014.02.28

 

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie otrzymania opinii uzgadniających odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 33 ust. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo Zawiadamia,

 

 

że na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 ze zm.) została wydana informacja przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak  WOO.410.35.2014.KB  z dnia 20 lutego 2014r. (data wpływu do tut.  UG 24 luty 2014r.) uzgadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko i informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak  NNZ.9022.3.37.2014 z dnia 19 lutego 2014r. (data wpływu do tut.  UG 24 luty 2014r.)    uzgadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na  środowisko dla   aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2014-2032

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo